65(5Aze)я73
M 51


    Məmmədov, Nüsrəddin Məmmədcəfər oğlu.
    Azərbaycan iqtisadiyyatı : dərs vəsaiti / N. M. Məmmədov, A. M. Məhərrəmov, S. E. Əhmədova ; elmi red. T. Paşa. - Bakı : Azərnəşr, 2011. - 522 s. ; 21 sm. - Biblioqr.: 516-519. - 200 экз.
ГРНТИ
ББК 65(5Aze)я73

Аннотация: Azərbaycan dövləti 1991-ci ildə müstəqilliyi bərpa etdikdən sonra özünün sağlam milli iqtisadiyyatını yaratmağa başladı və onun müstəqil dövlət olması buna şərait yaratdı. Sağlam milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafı çox mürəkkəb, çətin və uzun müddətli prosesdir. Belə bir iqtisadiyyatı yalnız iqtisadi biliklərə yiyələnmiş və iqtisadi təfəkkürü formalaşmış millət yarada bilər. Bir iqtisadi sistemdən daha mütərəqqi iqtisadi sistemə keçməyin ümumi iqtisadi qanunauyğunluqlarını bilmədən, bazar iqtisadi sisteminə keçməyin zəruriliyini dərk etmədən sağlam milli iqtisadiyyatın formalaşmasında əhali şüurlu surətdə iştirak etməz və keçid dövrünün çətinliklərinə dözümsüzlük göstərə bilər. Dərs vəsaiti bu problemlərin mahiyyətini açmaq, əhalini iqtisadi biliklərlə silahlandırmaq məqsədilə çap olunmuşdur.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu
Əhmədova, Sədaqət Elman qızı
Paşa, Tanrıverdi \elmi red.\

Экземпляры всего: 3
OZ (1), AB (2)
Свободны: OZ (1), AB (2)


65.012.1
M 48


    Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu.
    Sahibkarlıq : nəzəriyyədən praktikaya: monoqrafiya / A. M. Məhərrəmov. - Bakı : Nurlar NPM, 2009. - 360 s. ; 21 sm. - 500 экз.. - ISBN 978-9952-450-37-8
    Содержание:
Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Antiinhisar fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
İnvestisiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
"Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Sahibkarlar Şurasının yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
"Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Sahibkarlar Şurası haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
ГРНТИ
ББК 65.012.1 + 65.292 + 67.404

Аннотация: Monoqrafiyada sahibkarlıq fəaliyətinin yaranmasının tarixi inkişaf mərhələləri, bu fəaliyyət zamanı əmələ gələn münasibətlərin tənzimlənməsinin nəzəri və praktiki məsələləri, hüquqi və iqtisadi bazanın formalaşması, yeni inkişaf mərhələsində Azərbaycan iqtisadiyyatında sahibkarlığın rolunun və onun təzahür formalarının iqtisadi inkişafa təsiri məsələləri iqtisadi ədəbiyyatlarda gedən fikir müxtəlifliyi, beynəlxalq praktikadan və bu istiqamətdə qəbul edilmiş mühüm dövlətdaxili (milli) qanunvericilik əsasında geniş təhlil edilir. Monoqrafiyaya əlavə olaraq bu istiqamətdə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının qanunları, fərman və sərəncamları, sahibkarlığa dair statistik məlumatları daxil edilmişdir.
Держатели документа:
Presidential Library
Экземпляры всего: 1
AB (1)
Свободны: AB (1)


65я2
B 83


    Böyük iqtisadi ensiklopediya / Z. Ə. Səmədzadə [et al.] ; ideya müəl., baş red. Z. Ə. Səmədzadə ; red. heyəti: Ə. Abbasov [et al.] ; red.: M. X. Meybullayev, A. M. Məhərrəmov, E. M. Hacızadə ; Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı.
   I cild : A - D. - Bakı : Letterpress, 2012. - 612 s. : portr., rəngli foto, rəngli il. ; 30 sm. - 2000 экз.. - ISBN 978-9952-452-28-0 (cildli)
ГРНТИ
ББК 65я2

Аннотация: "Böyük iqtisadi ensiklopediya" iqtisadiyyatın mahiyyətini, xarakterini, inkişaf meyillərini və qanunauyğunluqlarını müəyyən edən və onun əsas ideyaları, konsepsiyaları, modelləri, anlayışları və kateqoriyalarının mahiyyətini açıqlayan fundamental nəşrdir. 7000-dən çox termin-məqaləni əhatə edən "Böyük iqtisadi ensiklopediya" MDB məkanında milli dildə işıq üzü görmüş ilk irihəcmli nəşrdir.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu
Nadirov, Asəf Abbasqulu oğlu
Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu
Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \ideya müəl., baş red.\
Abbasov, Əli \red. heyəti\
Abbasov, İbad Musa oğlu \red. heyəti\
Axundov, Vahid \red. heyəti\
Alıyev, İsa Hüseyn oğlu \red. heyəti\
Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu \red.\
Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu \red.\
Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu \red.\
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı

Экземпляры всего: 1
AB (1)
Свободны: AB (1)


65я2
B 83


    Böyük iqtisadi ensiklopediya / Z. Ə. Səmədzadə [et al.] ; ideya müəl., baş red. Z. Ə. Səmədzadə ; red. heyəti: Ə. Abbasov [et al.] ; red.: M. X. Meybullayev, A. M. Məhərrəmov, E. M. Hacızadə ; Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı.
   II cild : E - İ. - Bakı : Letterpress, 2012. - 632 s. : rəngli foto, cədvəl, il. ; 30 sm. - 2000 экз.. - ISBN 978-9952-452-28-0 (cildli)
ГРНТИ
ББК 65я2

Аннотация: "Böyük iqtisadi ensiklopediya" iqtisadiyyatın mahiyyətini, xarakterini, inkişaf meyillərini və qanunauyğunluqlarını müəyyən edən və onun əsas ideyaları, konsepsiyaları, modelləri, anlayışları və kateqoriyalarının mahiyyətini açıqlayan fundamental nəşrdir. 7000-dən çox termin-məqaləni əhatə edən "Böyük iqtisadi ensiklopediya" MDB məkanında milli dildə işıq üzü görmüş ilk irihəcmli nəşrdir.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu
Nadirov, Asəf Abbasqulu oğlu
Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu
Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \ideya müəl., baş red.\
Abbasov, Əli \red. heyəti\
Abbasov, İbad Musa oğlu \red. heyəti\
Axundov, Vahid \red. heyəti\
Alıyev, İsa Hüseyn oğlu \red. heyəti\
Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu \red.\
Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu \red.\
Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu \red.\
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı

Экземпляры всего: 1
AB (1)
Свободны: AB (1)


65я2
B 83


    Böyük iqtisadi ensiklopediya / Z. Ə. Səmədzadə [et al.] ; ideya müəl., baş red. Z. Ə. Səmədzadə ; red. heyəti: Ə. Abbasov [et al.] ; red.: M. X. Meybullayev, A. M. Məhərrəmov, E. M. Hacızadə ; Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı.
   III cild : İ - M. - Bakı : Letterpress, 2012. - 608 s. : rəngli foto, cədvəl, il. ; 30 sm. - 2000 экз.. - ISBN 978-9952-452-29-7 (cildli)
ГРНТИ
ББК 65я2

Аннотация: "Böyük iqtisadi ensiklopediya" iqtisadiyyatın mahiyyətini, xarakterini, inkişaf meyillərini və qanunauyğunluqlarını müəyyən edən və onun əsas ideyaları, konsepsiyaları, modelləri, anlayışları və kateqoriyalarının mahiyyətini açıqlayan fundamental nəşrdir. 7000-dən çox termin-məqaləni əhatə edən "Böyük iqtisadi ensiklopediya" MDB məkanında milli dildə işıq üzü görmüş ilk irihəcmli nəşrdir.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu
Nadirov, Asəf Abbasqulu oğlu
Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu
Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \ideya müəl., baş red.\
Abbasov, Əli \red. heyəti\
Abbasov, İbad Musa oğlu \red. heyəti\
Axundov, Vahid \red. heyəti\
Alıyev, İsa Hüseyn oğlu \red. heyəti\
Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu \red.\
Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu \red.\
Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu \red.\
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı

Экземпляры всего: 1
AB (1)
Свободны: AB (1)


65я2
B 83


    Böyük iqtisadi ensiklopediya / Z. Ə. Səmədzadə [et al.] ; ideya müəl., baş red. Z. Ə. Səmədzadə ; red. heyəti: Ə. Abbasov [et al.] ; red.: M. X. Meybullayev, A. M. Məhərrəmov, E. M. Hacızadə ; Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı.
   IV cild : M - S. - Bakı : Letterpress, 2012. - 592 s. : cədvəl, rəngli foto, rəngli il. ; 30 sm. - 2000 экз.. - ISBN 978-9952-452-30-3 (cildli)
ГРНТИ
ББК 65я2

Аннотация: "Böyük iqtisadi ensiklopediya" iqtisadiyyatın mahiyyətini, xarakterini, inkişaf meyillərini və qanunauyğunluqlarını müəyyən edən və onun əsas ideyaları, konsepsiyaları, modelləri, anlayışları və kateqoriyalarının mahiyyətini açıqlayan fundamental nəşrdir. 7000-dən çox termin-məqaləni əhatə edən "Böyük iqtisadi ensiklopediya" MDB məkanında milli dildə işıq üzü görmüş ilk irihəcmli nəşrdir.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu
Nadirov, Asəf Abbasqulu oğlu
Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu
Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \ideya müəl., baş red.\
Abbasov, Əli \red. heyəti\
Abbasov, İbad Musa oğlu \red. heyəti\
Axundov, Vahid \red. heyəti\
Alıyev, İsa Hüseyn oğlu \red. heyəti\
Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu \red.\
Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu \red.\
Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu \red.\
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı

Экземпляры всего: 1
AB (1)
Свободны: AB (1)


65я2
B 83


    Böyük iqtisadi ensiklopediya / Z. Ə. Səmədzadə [et al.] ; ideya müəl., baş red. Z. Ə. Səmədzadə ; red. heyəti: Ə. Abbasov [et al.] ; red.: M. X. Meybullayev, A. M. Məhərrəmov, E. M. Hacızadə ; Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı.
   V cild : S - Z. - Bakı : Letterpress, 2012. - 632 s. : cədvəl, rəngli foto, rəngli il. ; 30 sm. - 2000 экз.. - ISBN 978-9952-452-31-0 (cildli)
ГРНТИ
ББК 65я2

Аннотация: "Böyük iqtisadi ensiklopediya" iqtisadiyyatın mahiyyətini, xarakterini, inkişaf meyillərini və qanunauyğunluqlarını müəyyən edən və onun əsas ideyaları, konsepsiyaları, modelləri, anlayışları və kateqoriyalarının mahiyyətini açıqlayan fundamental nəşrdir. 7000-dən çox termin-məqaləni əhatə edən "Böyük iqtisadi ensiklopediya" MDB məkanında milli dildə işıq üzü görmüş ilk irihəcmli nəşrdir.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu
Nadirov, Asəf Abbasqulu oğlu
Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu
Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \ideya müəl.\
Abbasov, Əli \red. heyəti\
Abbasov, İbad Musa oğlu \red. heyəti\
Axundov, Vahid \red. heyəti\
Alıyev, İsa Hüseyn oğlu \red. heyəti\
Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu \red.\
Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu \red.\
Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu \red.\
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı

Экземпляры всего: 1
AB (1)
Свободны: AB (1)


65.290-2я73
M 48


    Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu.
    Müəssisənin iqtisadiyyatı : dərslik / A. M. Məhərrəmov, L. V. Abışlı ; elmi red. Z. Ə. Səmədzadə. - Bakı : Nurlan, 2013. - 376 s. ; 22,2 sm. - 500 экз.. - ISBN 978-9952-460-60-5
ГРНТИ
ББК 65.290-2я73

Аннотация: Müəssisənin iqtisadi fəaliyyəti zamanı lazım olan komponentlər və onun tipləri, səmərəlilik problemləri, proqnozlaşdırma və planlaşdırma, sahibkarlıq fəaliyyətinin rolu, müəssisənin dövriyyə fondları, məhsulun keyfiyyəti, müəssisələrin idarəedilməsi, xarici əlaqələri məsələləri geniş təhlil edilir. Dərslikdə əlavə olaraq bu istiqamətdə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının qanunları, fərman və sərəncamları daxil edilmişdir.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Abışlı, Laçın Vəzir oğlu
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \elmi red.\

Экземпляры всего: 1
OZ (1)
Свободны: OZ (1)


65.5я73
M 48


    Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu.
    İqtisadi diplomatiya : dərslik / A. M. Məhərrəmov ; layihənin rəh. Ə. Hüseynli ; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası, Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Birliyi. - II nəşri. - Bakı : Adventa MMC, 2013. - 386 s. ; 20,5 sm. - 1000 экз.. - ISBN 978-9952-8225-2-6
ГРНТИ
ББК 65.5я73 + 66.4я73

Аннотация: Dərslikdə iqtisadi diplomatiya problemlərinin nəzəri və praktiki məsələləri, ədəbiyyatlarda mövcud fikir müxtəlifliyi, beynəlxalq praktika və bu istiqamətdə qəbul edilmiş mühüm beynəlxalq normalar əsasında geniş təhlil edilir. Dərslikdə iqtisadi diplomatiyanın nəzəri-konseptual problemləri, tarixi inkişaf xüsusiyyətləri, beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri, nəhayət Azərbaycan Respublikasının xarici-iqtisadi siyasətində iqtisadi diplomatiyanın rolu məsələləri ön plana çəkilir.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Hüseynli, Əli \layihənin rəh.\
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası
Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası
Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Birliyi

Экземпляры всего: 2
OZ (1), AB (1)
Свободны: OZ (1)


65.5(5Aze)я73
M 48


    Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu.
    Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi : dərslik / A. M. Məhərrəmov, H. H. Aslanov ; elmi red. A. A. Qasımov. - Bakı : Zərdabi LTD MMC NPM, 2008. - 400 s. ; 21,5 sm. - Biblioqr.: s. 394-399. - 300 экз.
ГРНТИ
ББК 65.5(5Aze)я73 + 65.428(5Aze)я73

Аннотация: Dərslikdə xarici iqtisadi fəaliyyətin əsas funksiyaları və prinsiplərindən bəhs edilmiş, xarici iqtisadi fəaliyyətin, o cümlədən xarici ticarətin xüsusiyyətləri, onun nəzəri-konseptual əsasları, dövlətin xarici ticarət siyasəti, xarici ticarət əməliyyatlarının tarif tənzimlənməsi mexanizmi və bu sahədə gömrük ödənişlərinin tətbiqi açıqlanmışdır. Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsində ölkənin mövcud inkişaf xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla qeyri-tarif tənzimlənmə mexanizminin tətbiqi məsələləri də konkret metodların vasitəsilə şərh edilmişdir.
Перейти к внешнему ресурсу http://www.ebooks.az/book_gM4B6y0N.html
Держатели документа:
Presidential Library

Доп.точки доступа:
Aslanov, Habil Hüseyn oğlu
Qasımov, A.A. \elmi red.\

Экземпляры всего: 2
OZ (1), AB (1)
Свободны: OZ (1), AB (1)


65я2
B 83


    Böyük iqtisadi ensiklopediya / Z. Ə. Səmədzadə [et al.] ; ideya müəl., baş red. Z. Ə. Səmədzadə, red. heyəti: Ə. Abbasov [et al.] ; red.: M. X. Meybullayev, A. M. Məhərrəmov, E. M. Hacızadə ; Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı.
   I cild : A - D. - Bakı : Letterpress, 2013. - 612 s. : rəngli foto, cədvəl, il. ; 30 sm. - 1000 экз.. - ISBN 978-9952-452-39-6
ГРНТИ
ББК 65я2

Аннотация: "Böyük iqtisadi ensiklopediya" iqtisadiyyatın mahiyyətini, xarakterini, inkişaf meyillərini və qanunauyğunluqlarını müəyyən edən və onun əsas ideyaları, konsepsiyaları, modelləri, anlayışları və kateqoriyalarının mahiyyətini açıqlayan fundamental nəşrdir. 7000-dən çox termin-məqaləni əhatə edən "Böyük iqtisadi ensiklopediya" MDB məkanında milli dildə işıq üzü görmüş ilk irihəcmli nəşrdir.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu
Nadirov, Asəf Abbasqulu oğlu
Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu
Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \ideya müəl., baş red.\
Abbasov, Əli \red. heyəti\
Abbasov, İbad Musa oğlu \red. heyəti\
Axundov, Vahid \red. heyəti\
Alıyev, İsa Hüseyn oğlu \red. heyəti\
Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu \red.\
Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu \red.\
Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu \red.\
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı

Экземпляры всего: 1
OZ (1)
Свободны: OZ (1)


65я2
B 83


    Böyük iqtisadi ensiklopediya / Z. Ə. Səmədzadə [et al.] ; ideya müəl., baş red. Z. Ə. Səmədzadə, red. heyəti: Ə. Abbasov [et al.] ; red.: M. X. Meybullayev, A. M. Məhərrəmov, E. M. Hacızadə ; Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı.
   II cild : E - İ. - Bakı : Letterpress, 2013. - 632 s. : rəngli foto, il., cədvəl ; 30 sm. - 1000 экз.. - ISBN 978-9952-452-40-2
ГРНТИ
ББК 65я2

Аннотация: "Böyük iqtisadi ensiklopediya" iqtisadiyyatın mahiyyətini, xarakterini, inkişaf meyillərini və qanunauyğunluqlarını müəyyən edən və onun əsas ideyaları, konsepsiyaları, modelləri, anlayışları və kateqoriyalarının mahiyyətini açıqlayan fundamental nəşrdir. 7000-dən çox termin-məqaləni əhatə edən "Böyük iqtisadi ensiklopediya" MDB məkanında milli dildə işıq üzü görmüş ilk irihəcmli nəşrdir.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu
Nadirov, Asəf Abbasqulu oğlu
Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu
Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \ideya müəl., baş red.\
Abbasov, Əli \red. heyəti\
Abbasov, İbad Musa oğlu \red. heyəti\
Axundov, Vahid \red. heyəti\
Alıyev, İsa Hüseyn oğlu \red. heyəti\
Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu \red.\
Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu \red.\
Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu \red.\
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı

Экземпляры всего: 1
OZ (1)
Свободны: OZ (1)


65я2
B 83


    Böyük iqtisadi ensiklopediya / Z. Ə. Səmədzadə [et al.] ; ideya müəl., baş red. Z. Ə. Səmədzadə, red. heyəti: Ə. Abbasov [et al.] ; red.: M. X. Meybullayev, A. M. Məhərrəmov, E. M. Hacızadə ; Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı.
   III cild : İ - M. - Bakı : Letterpress, 2013. - 608 s. : rəngli foto, cədvəl, il. ; 30 sm. - 1000 экз.. - ISBN 978-9952-452-41-9
ГРНТИ
ББК 65я2

Аннотация: "Böyük iqtisadi ensiklopediya" iqtisadiyyatın mahiyyətini, xarakterini, inkişaf meyillərini və qanunauyğunluqlarını müəyyən edən və onun əsas ideyaları, konsepsiyaları, modelləri, anlayışları və kateqoriyalarının mahiyyətini açıqlayan fundamental nəşrdir. 7000-dən çox termin-məqaləni əhatə edən "Böyük iqtisadi ensiklopediya" MDB məkanında milli dildə işıq üzü görmüş ilk irihəcmli nəşrdir.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu
Nadirov, Asəf Abbasqulu oğlu
Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu
Ələkbərov, Urxan Kazım oğlu
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \ideya müəl., baş red.\
Abbasov, Əli \red. heyəti\
Abbasov, İbad Musa oğlu \red. heyəti\
Axundov, Vahid \red. heyəti\
Alıyev, İsa Hüseyn oğlu \red. heyəti\
Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu \red.\
Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu \red.\
Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu \red.\
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı

Экземпляры всего: 1
OZ (1)
Свободны: OZ (1)


65я2
B 83


    Böyük iqtisadi ensiklopediya / Z. Ə. Səmədzadə [et al.] ; ideya müəl., baş red. Z. Ə. Səmədzadə, red. heyəti: Ə. Abbasov, [et al.] ; red.: M. X. Meybullayev, A. M. Məhərrəmov, E. M. Hacızadə ; Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı.
   IV cild : M - S. - Bakı : Letterpress, 2013. - 592 s. : cədvəl, rəngli foto, rəngli il. ; 30 sm. - 1000 экз.. - ISBN 978-9952-452-44-0
ГРНТИ
ББК 65я2

Аннотация: "Böyük iqtisadi ensiklopediya" iqtisadiyyatın mahiyyətini, xarakterini, inkişaf meyillərini və qanunauyğunluqlarını müəyyən edən və onun əsas ideyaları, konsepsiyaları, modelləri, anlayışları və kateqoriyalarının mahiyyətini açıqlayan fundamental nəşrdir. 7000-dən çox termin-məqaləni əhatə edən "Böyük iqtisadi ensiklopediya" MDB məkanında milli dildə işıq üzü görmüş ilk irihəcmli nəşrdir.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu
Nadirov, Asəf Abbasqulu oğlu
Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu
Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \ideya müəl., baş red.\
Abbasov, Əli \red. heyəti\
Abbasov, İbad Musa oğlu \red. heyəti\
Axundov, Vahid \red. heyəti\
Alıyev, İsa Hüseyn oğlu \red. heyəti\
Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu \red.\
Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu \red.\
Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu \red.\
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı

Экземпляры всего: 1
OZ (1)
Свободны: OZ (1)


65я2
B 83


    Böyük iqtisadi ensiklopediya / Z. Ə. Səmədzadə [et al.] ; ideya müəl., baş red. Z. Ə. Səmədzadə, red. heyəti: Ə. Abbasov [et al.] ; red.: M. X. Meybullayev, A. M. Məhərrəmov, E. M. Hacızadə ; Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı.
   V cild : S - Z. - Bakı : Letterpress, 2013. - 632 s. : rəngli foto, il., cədvəl ; 30 sm. - 1000 экз.. - ISBN 978-9952-452-47-1
ГРНТИ
ББК 65я2

Аннотация: "Böyük iqtisadi ensiklopediya" iqtisadiyyatın mahiyyətini, xarakterini, inkişaf meyillərini və qanunauyğunluqlarını müəyyən edən və onun əsas ideyaları, konsepsiyaları, modelləri, anlayışları və kateqoriyalarının mahiyyətini açıqlayan fundamental nəşrdir. 7000-dən çox termin-məqaləni əhatə edən "Böyük iqtisadi ensiklopediya" MDB məkanında milli dildə işıq üzü görmüş ilk irihəcmli nəşrdir.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu
Nadirov, Asəf Abbasqulu oğlu
Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu
Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \ideya müəl., baş red.\
Abbasov, Əli \red. heyəti\
Abbasov, İbad Musa oğlu \red. heyəti\
Axundov, Vahid \red. heyəti\
Alıyev, İsa Hüseyn oğlu \red. heyəti\
Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu \red.\
Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu \red.\
Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu \red.\
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı

Экземпляры всего: 1
OZ (1)
Свободны: OZ (1)


65я2
B 83


    Böyük iqtisadi ensiklopediya / Z. Ə. Səmədzadə [et al.] ; ideya müəl., baş red. Z. Ə. Səmədzadə, red. heyəti: Ə. Abbasov [et al.] ; red.: M. X. Meybullayev, A. M. Məhərrəmov, E. M. Hacızadə ; Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı.
   VI cild : A - J. - Bakı : Şərq-Qərb, 2015. - 716 s. : rəngli foto, il., cədvəl ; 30 sm. - 1000 экз.. - ISBN 978-9952-34-796-8
ГРНТИ
ББК 65я2

Аннотация: "Böyük iqtisadi ensiklopediya" (BİE) iqtisadiyyatın mahiyyətini, xarakterini, inkişaf meyillərini və qanunauyğunluqlarını müəyyən edən və onun əsas ideyaları, konsepsiyaları, modelləri, anlayışları və kateqoriyalarının mahiyyətini açıqlayan fundamental nəşrdir. BİE-də dünya, ayrı-ayrı ölkələrin, xüsusilə Azərbaycan iqtisadiyyatı, bazar strukturları və infrastrukturları, aparıcı maliyyə, bank institutları haqqında yığcam məlumatlar öz əksini tapmışdır. 17000-dən çox termin-məqaləni, 1500-ə qədər cədvəl, sxem və qrafiki əhatə edən BİE Avropa və MDB məkanında milli dildə işıq üzü görmüş ilk irihəcmli nəşrdir.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu
Nadirov, Asəf Abbasqulu oğlu
Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu
Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \ideya müəl., baş red.\
Abbasov, Əli \red. heyəti\
Abbasov, İbad Musa oğlu \red. heyəti\
Axundov, Vahid \red. heyəti\
Alıyev, İsa Hüseyn oğlu \red. heyəti\
Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu \red.\
Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu \red.\
Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu \red.\
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı

Экземпляры всего: 3
OZ (1), AB (2)
Свободны: OZ (1), AB (2)


65я2
B 83


    Böyük iqtisadi ensiklopediya / Z. Ə. Səmədzadə [et al.] ; ideya müəl., baş red. Z. Ə. Səmədzadə, red. heyəti: Ə. Abbasov [et al.] ; red.: M. X. Meybullayev, A. M. Məhərrəmov, E. M. Hacızadə ; Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı.
   VII cild : K - Z. - Bakı : Letterpress, 2015. - 720 s. : rəngli foto, il., cədvəl ; 30 sm. - 4000 экз.. - ISBN 978-9952-452-64-8
ГРНТИ
ББК 65я2

Аннотация: "Böyük iqtisadi ensiklopediya" (BİE) iqtisadiyyatın mahiyyətini, xarakterini, inkişaf meyillərini və qanunauyğunluqlarını müəyyən edən və onun əsas ideyaları, konsepsiyaları, modelləri, anlayışları və kateqoriyalarının mahiyyətini açıqlayan fundamental nəşrdir. BİE-də dünya, ayrı-ayrı ölkələrin, xüsusilə Azərbaycan iqtisadiyyatı, bazar strukturları və infrastrukturları, aparıcı maliyyə, bank institutları haqqında yığcam məlumatlar öz əksini tapmışdır. 17000-dən çox termin-məqaləni, 1500-ə qədər cədvəl, sxem və qrafiki əhatə edən BİE Avropa və MDB məkanında milli dildə işıq üzü görmüş ilk irihəcmli nəşrdir.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu
Nadirov, Asəf Abbasqulu oğlu
Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu
Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \ideya müəl., baş red.\
Abbasov, Əli \red. heyəti\
Abbasov, İbad Musa oğlu \red. heyəti\
Axundov, Vahid \red. heyəti\
Alıyev, İsa Hüseyn oğlu \red. heyəti\
Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu \red.\
Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu \red.\
Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu \red.\
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı

Экземпляры всего: 3
OZ (1), AB (2)
Свободны: OZ (1), AB (2)


65.49я73
S 74


   
    Sosial sahənin iqtisadiyyatı : bakalavr hazırlığı üçün dərs vəsaiti / Bakı Dövlət Universiteti ; tərt.-müəl. H. S. Şamilova ; elmi red. A. M. Məhərrəmov. - Bakı : Ecoprint, 2017. - 284 s. ; 21 sm. - Biblioqr.: s. 280-283. - 200 экз.
ГРНТИ
ББК 65.49я73 + 65.272(5Aze) + 60.561.2я73

Кл.слова (ненормированные):
istehlak -- bazar iqtisadiyyatı -- pensiya təminatı -- sosial siyasət
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Şamilova, Hürü Siyasət qızı \tərt., müəl.\
Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu \elmi red.\
Bakı Dövlət Universiteti

Экземпляры всего: 1
OZ (1)
Свободны: OZ (1)


65.262.1
M 87


   
    Müasir bank sistemi və bankçılıq : monoqrafiya / A. M. Məhərrəmov [et al.] ; elmi red. Z. Ə. Səmədzadə. - Bakı : Təknur MMC, 2015. - 768 s. ; 22 sm. - 500 экз.. - ISBN 978-9952-82-83-1-3
    Содержание:
Banklar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycanın Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
ГРНТИ
ББК 65.262.1 + 65.262.1(5Aze) + 67.404.2(5Aze)

Кл.слова (ненормированные):
kredit -- pul tədavülü -- Mərkəzi Bank -- Avropa bankları -- çeklər -- plastik kartlar -- Azərbaycan bankları -- audit
Аннотация: Monoqrafiyada bank anlayışının formalaşmasının iqtisadi əsasları və fəaliyyətinin maddi ilkin şərtləri, bankların mahiyyətinə dair müxtəlif yanaşmalar öz əksini tapmışdır. Bundan başqa bank sisteminin müasir təzahür formaları, maliyyə-kredit sisteminin formalaşmasında bankların rolu, Mərkəzi Bankların dövlətin iqtisadi fəaliyyətində yeri, kommersiya bankalrın fəaliyyətinin hüquqi-iqtisadi əsasları araşdırılmışdır.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu
Qarayev, Fərhad Mirzəağa oğlu
Sarıyev, Kutais Abuzər oğlu
Abışlı, Laçın Vəzir oğlu
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \elmi red.\

Экземпляры всего: 1
OZ (1)
Свободны: OZ (1)