72(5Aze)-8
M 48


    Məhərrəmov, Ziyəddin Həmil oğlu.
    Xatirələrdə yaşayan Əli müəllim / Z. H. Məhərrəmov ; red. A. Hacıyev. - Bakı : Günəş, 2006. - 124,[12] s. : foto
ГРНТИ
ББК 72(5Aze)-8

Кл.слова (ненормированные):
Əli Fərəcov
Аннотация: Bu kitabda Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası sahəsində tanınmış görkəmli alim, tədqiqatçı, naşir, çoxsaylı monoqrafiyaların, dərsliklərin, müxtəsər və izahlı lüğətlərin müəllifi, pedaqoji elmlər doktoru, professor Əli Abbas oğlu Fərəcovun həyat fəaliyyəti, onunla ünsiyyətdə olan insanların, yaxın dost və tanışlarının xatirələri öz əksini tapmışdır. Burada həmçinin onun xeyirxah əməlləri, insanlara nümunə ola biləcək mənalı ömür yolu barədə söhbət açılmışdır.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Hacıyev, Allahverdi \red.\
Fərəcov, Ə. \haq.\

Экземпляры всего: 1
OZ (1)
Свободны: OZ (1)


76.02(5Aze)
İ 66


   
    İrəvan türklərinin ədəbi mətbuat abidəsi: "Lək-Lək" jurnalı : məcmuə / trans. Z. H. Məhərrəmov ; elmi red. İ. İ. Abbaslı. - Bakı : Açıq dünya, 2008. - 148 s. ; 20 sm. - 300 экз.
ГРНТИ
ББК 76.02(5Aze) + 63.3(5Aze)5-7

Аннотация: Oxuculara təqdim olunan bu məcmuə XX əsrin birinci onilliyində Qərbi Azərbaycanda - oğuz yurdu İrəvanda 1914-cü il fevral ayının 22-dən həmin ilin 30 iyununadək nəşr olunmuş, cəmi 12 nömrəsi işıq üzü görmüş "Lək-Lək" (əslində senzura sənədlərində "Leylək" (Aist)) jurnalının ərəb qrafikalı əlifbadan transliterasiyadır. "Lək-Lək" "Molla Nəsrəddin" ədəbi məktəbi ənənələrini davam etdirmişdir.
Перейти к внешнему ресурсу http://www.ebooks.az/book_1nd7YJlz.html
Держатели документа:
Presidential Library

Доп.точки доступа:
Məhərrəmov, Ziyəddin Həmil oğlu \trans.\
Abbaslı, İsrafil İsmayıl oğlu \elmi red.\

Экземпляры всего: 3
OZ (1), AB (2)
Свободны: AB (2)


63.3(5Aze)
M 48


    Məhərrəmov, Ziyəddin Həmil oğlu.
    Sözün yaddaşı əbədidir... / Z. H. Məhərrəmov ; elmi red. İ. Ö. Vəliyev ; red. Ə. Mahmud. - Bakı : Günəş, 2003. - 238 s. : foto ; 20,5 sm. - 100 экз.. - ISBN 5-89600-063-4
ГРНТИ
ББК 63.3(5Aze) + 63.3(5Aze)-8 + 76.02

Кл.слова (ненормированные):
Şuşa
Аннотация: Bu kitabda əsasən Şuşanın tarixindən yığcam məlumatla yanaşı, ötən əsrin 60-cı illərindən etibarən burada çalışan rəhbər işçilərin fəaliyyətinin bəzi məqamları, onların keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin separatçı erməni başçılarının təzyiqlərinə məruz qaldıqları, erməni millətçilərinin torpaqlarımıza və xalqımıza qarşı yönəltdiyi düşmənçilik siyasətinin acı nəticələri, Qarabağ torpaqları uğrunda həlak olan qeyrətli oğullarımızın, qəlbində Qarabağ, Azərbaycan sevgisi olan, özündə Vətən, torpaq təəssübünü yaşadan görkəmli elm adamlarının tərcümeyi-hal oçerkləri öz əksini tapmışdır.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Vəliyev, İsmayıl Ömər oğlu \elmi red.\
Öməroğlu, İsmayıl
Mahmud, Əli \red.\

Экземпляры всего: 2
OZ (1), AB (1)
Свободны: OZ (1), AB (1)


63.3(5Aze)-7
M 48


    Məhərrəmov, Ziyəddin Həmil oğlu.
    İrəvanda məktəbdarlıq və maarifçilik : 1800-1920-ci illərdə ədəbi-mədəni mühit / Z. H. Məhərrəmov ; elmi red.: Q. M. Namazov, İ. Məmmədov, Ə. Y. Ələkbərli ; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. - Bakı : Nurlan, 2010. - 320 s. ; 20,5 sm. - Biblioqr.: s. 307-318. - 500 экз.
ГРНТИ
ББК 63.3(5Aze)-7 + 74(5Aze) + 76(5Aze)

Кл.слова (ненормированные):
"Ləl-lək" -- "Molla Nəsrəddin" -- "Bürhani-həqiqət"
Аннотация: Kitabda qədim tarixə, zəngin ədəbi ənənələrə malik İrəvan xanlığı ərazisində Azərbaycanın Qərb zonasında məktəbdarlıq və mədəniyyətin, o cümlədən maarifçilik ədəbi hərəkatının yaranması və inkişaf xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. Müəllif elmi-tarixi mənbələrə, arxiv sənədlərinə və İrəvanda ilk yazılı mətbuat abidələri "Lək-lək", "Bürhani-həqiqət" jurnallarına istinadən ictimai-ədəbi və milli-mədəni fikir tariximizin mənzərəsini işıqlandırmağa çalışmışdır.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Namazov, Qara Mustafa oğlu \elmi red.\
Məmmədov, İsmayıl \elmi red.\
Ələkbərli, Əziz Yusif oğlu \elmi red.\
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu

Экземпляры всего: 2
OZ (1), AB (1)
Свободны: OZ (1), AB (1)


81.2Az-5я73
A 99


   
    Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti : dərs vəsaiti / A. Ə. Bayramov [et al.] ; red. Ə. Əsədova ; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası. - Təkmilləşdirilmiş nəşri. - Bakı : Ecoprint, 2017. - 248 s. : cədvəl ; 21 sm. - 500 экз.
    Содержание:
Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikasında Dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
"Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
ГРНТИ
ББК 81.2Az-5я73 + 83.7я73

Аннотация: Bu dərs vəsaitində müasir nitq mədəniyyətinin ən aktual məsələləri nəzərdən keçirilir, mövcud dərsliklərə və digər mənbələrə əsaslanaraq nitq normalarının, natiqlik sənətinin mahiyyəti, xüsusiyyətləri açıqlanır, tədris prosesində ondan istifadə qaydaları, üsulları göstərilir.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Bayramov, Akif Əmirxan oğlu
Bayram, Akif
Hacıyev, Allahverdi
Məhərrəmov, Ziyəddin Həmil oğlu
Ağayev, Yusif
Əsədova, Ədilə \red.\
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

Экземпляры всего: 1
OZ (1)
Свободны: OZ (1)


83.3(5Aze)
M 48


    Məhərrəmov, Ziyəddin Həmil oğlu.
    İrəvan ədəbi mühiti : 1800-1920-ci illər: monoqrafiya / Z. H. Məhərrəmov ; elmi red. A. Hacıyev. - Bakı : ADPU nəşriyyatı, 2018. - 296 s. ; 20,5 sm. - Biblioqr.: s. 285-295. - 100 экз.
ГРНТИ
ББК 83.3(5Aze)

Кл.слова (ненормированные):
Aşıq Ələsgər -- Göyçə -- "Lək-lək" -- "İranəvilər" -- teatr
Аннотация: Monoqrafiyada ilk dəfə olaraq İrəvan ədəbi mühiti geniş miqyasda əhatə olunmuşdur. Burada İrəvan ədəbi mühitində Azərbaycan xalq ədəbiyyatı və aşıq yaradıcılığı, milli mətbuatın yaranması və ideya istiqamətləri, peşəkar dram teatrının formalaşması və fəliyyəti, Azərbaycan klassik ədəbi irsi erməni ədəbi qaynaqlarında, XIX əsrin axırı, XX əsrin əvvəllərində İrəvan ədəbi mühitini şərtləndirən tarixi şərait və ictimai-siyasi, mədəni amillər öz real əksini tapmışdır.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Hacıyev, Allahverdi \elmi red.\
Aşıq Ələsgər \haq.\

Экземпляры всего: 2
OZ (1), AB (1)
Свободны: OZ (1), AB (1)