Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Avtoreferatlar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
tapılmışda
 Digər VB-də tapılıb:Yeni kitablar (247)Retrofond (715)BMT-nin Depozitar fondu (3)Dövri mətbuat (2004-2016) (403)Dövri mətbuat (2017-2019) (164)
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
tam informasiyaqısa
Tapılmış sənədlərin çeşidlənməsi:
müəllifsərlövhənəşr ilitipi
Axtarış sorğusu: <.>R=38$<.>
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 207
Sənədlər göstərilib с 1 - 20
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
1.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 26.82/H 14
Müəllif(lər) : Hacıyeva, Gülnar Nuru qızı
Sərlövhə : İntensiv mənimsənilən dağ geosistemlərinin ekocoğrafi xüsusiyyətlərinin tədqiqi: Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı timsalında : coğrafiya üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 2508.01
Nəşr haqqında məlumat : Bakı, 2018
Kəmiyyət :21 s. ; 20 sm
Kollektivlər : AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
QRNTİ : 39.19 + 38.01
KBT : 26.82 + 26.3
Nüsxələr :AF(1)
Vardır : AF(1)
Oxşarı tapmaq

2.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 26.3/А 13
Müəllif(lər) : Абдуллаева, Шахла Фаиг гызы
Sərlövhə : Вулканогенные золотосодержащие сульфидные месторождения островодужных зон, условия их геодинамического развития, закономерности размещения и критерии прогнозирования: Малый Кавказ : автореферат дис. ... д-ра наук по наукам о Земле : 2520.01
Nəşr haqqında məlumat : Баку, 2018
Kəmiyyət :50 с. ; 20 см
Kollektivlər : Бакинский Государственный Университет
QRNTİ : 38.01
KBT : 26.3
Nüsxələr :AF(1)
Vardır : AF(1)
Oxşarı tapmaq

3.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 26.823/A 21
Müəllif(lər) : Abuşova, Samirə Nəsib qızı
Sərlövhə : Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı relyefinin statik-dinamiki amillərinin ekogeomorfoloji qiymətləndirilməsi: Xram-Zəyəm çayları arası : coğrafiya üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 5409.01
Nəşr haqqında məlumat : Bakı, 2018
Kəmiyyət :21 s. ; 20 sm
Kollektivlər : AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
QRNTİ : 38.47
KBT : 26.823
Nüsxələr :AF(1)
Vardır : AF(1)
Oxşarı tapmaq

4.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 26.2/A 35
Müəllif(lər) : Ağayev, Xanlar Böyükağa oğlu
Sərlövhə : Qeyri-klassik deformasiya nəzəriyyəsi və neyron şəbəkələrinin tətbiqi ilə seysmik kəşfiyyat, quyu geofiziki tədqiqat məlumatlarının emalı və interpretasiyası metodlarının işlənilməsi : yer elmləri üzrə elm. dok. ... dis. avtoreferatı: 2507.01
Nəşr haqqında məlumat : Bakı, 2018
Kəmiyyət :41 s. ; 20 sm
Kollektivlər : AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
QRNTİ : 37.01 + 38.33
KBT : 26.2 + 26.30
Nüsxələr :AF(1)
Vardır : AF(1)
Oxşarı tapmaq

5.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 26.82(5Aze)/M 51
Müəllif(lər) : Məmmədova, Şəkər İdayət qızı
Sərlövhə : Azərbaycanın iri şəhərləri atmosferinin çirklənməsinin ekocoğrafi problemləri : coğrafiya üzrə elmlər dok. ... dis. avtoreferati: 2508.01
Nəşr haqqında məlumat : Bakı, 2018
Kəmiyyət :41 s. ; 20 sm
Kollektivlər : Bakı Dövlət Universiteti
QRNTİ : 39.19 + 38
KBT : 26.82(5Aze) + 26.3
Nüsxələr :AF(1)
Vardır : AF(1)
Oxşarı tapmaq

6.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 26.3/B 22
Müəllif(lər) : Balammədov, Şakir Ramazan oğlu
Sərlövhə : Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının Yura çöküntülərinin stratiqrafiyası və geoloji formalaşma şəraiti : yer elmləri üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 2512.01
Nəşr haqqında məlumat : Bakı, 2018
Kəmiyyət :25 s. ; 20 sm
Kollektivlər : Bakı Dövlət Universiteti
QRNTİ : 38.01
KBT : 26.3
Nüsxələr :AF(1)
Vardır : AF(1)
Oxşarı tapmaq

7.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 26.30(5Азе)/А 13
Müəllif(lər) : Абдулразагова, Парвана Аждар гызы
Sərlövhə : Геохимический режим флюидов в сейсмогенных областях юго-восточного склона Большого Кавказа: на примере Шамахинской и Исмаиллинской сейсмогенных зон Азербайджана : автореферат дис. ... д-ра философии по наукам о Земле : 2503.01
Nəşr haqqında məlumat : Баку, 2018
Kəmiyyət :22 с. ; 20 см
Kollektivlər : Институт Геологии и Геофизики НАНА
QRNTİ : 38.33
KBT : 26.30(5Азе)
Nüsxələr :AF(1)
Vardır : AF(1)
Oxşarı tapmaq

8.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 33.361/Ш 57
Müəllif(lər) : Шиланов, Нуржан Сисенбаевич
Sərlövhə : Оценка нефтегазоносности триас-палеозойских отложений Южного Мангышлака по комплексным данным геолого-геофизических исследований : автореферат дис. ... д-ра философии по наукам о Земле : 2521.01
Nəşr haqqında məlumat : Баку, 2018
Kəmiyyət :20 с. ; 20 см
Kollektivlər : Институт Геологии и Геофизики НАНА
QRNTİ : 52.47 + 38.01
KBT : 33.361 + 26.3
Nüsxələr :AF(1)
Vardır : AF(1)
Oxşarı tapmaq

9.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 33.131/С 89
Müəllif(lər) : Сулейманов, Алекпер Багир оглы
Sərlövhə : Разработка и применение новых рецептур буровых растворов и технологических жидкостей для повышения качества вскрытия продуктивных пластов : автореферат дис. ... д-ра философии по технике : 2523.01
Nəşr haqqında məlumat : Баку, 2017
Kəmiyyət :20 с. ; 20 см
Kollektivlər : Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности
QRNTİ : 38.59.15
KBT : 33.131
Nüsxələr :AF(1)
Vardır : AF(1)
Oxşarı tapmaq

10.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 33.131/Н 34
Müəllif(lər) : Ал-Нахари, Тавфик Али Ахмед
Sərlövhə : Разработка теоретических и практических основ минимизации сил сопротивлений в горизонтальных скважинах : автореферат дис. ... д-ра философии по технике : 2523.01
Nəşr haqqında məlumat : Баку, 2017
Kəmiyyət :21 с. ; 20 см
Kollektivlər : Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности
QRNTİ : 38.59.15
KBT : 33.131
Nüsxələr :AF(1)
Vardır : AF(1)
Oxşarı tapmaq

11.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 26.3/И 15
Müəllif(lər) : Ибрагимов, Вагиф Багир оглу
Sərlövhə : Системный анализ и пути совершенствования эколого-правовой базы недропользования : автореферат дис. ... д-ра техн. наук : 2508.01
Nəşr haqqında məlumat : Баку, 2017
Kəmiyyət :53 с. ; 20 см
Kollektivlər : Институт Геологии и Геофизики НАНА
QRNTİ : 38.01
KBT : 26.3
Nüsxələr :AF(1)
Vardır : AF(1)
Oxşarı tapmaq

12.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 26.22(5Aze)/R 47
Müəllif(lər) : Rəcəbov, Rüstəm Fəxrəddin oğlu
Sərlövhə : Orta Kür çökəkliyi çaylarının asılı gətirmələr axımının tədqiqi (Azərbaycan Respublikası daxilində) : coğrafiya üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 5406.01
Nəşr haqqında məlumat : Bakı, 2017
Kəmiyyət :18 s. ; 20 sm
Kollektivlər : AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
QRNTİ : 38.61
KBT : 26.22(5Aze)
Nüsxələr :AF(1)
Vardır : AF(1)
Oxşarı tapmaq

13.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 33.36/Р 28
Müəllif(lər) : Рашидов, Тофиг Мирзага оглы
Sərlövhə : Морфоструктурные исследования грязевых вулканов Гобустана с использование технологии GIS (в связи с нефтегазоносностью) : автореферат дис. ... д-ра философии по наукам Земле : 2521.01
Nəşr haqqında məlumat : Баку, 2017
Kəmiyyət :26 с. ; 20 см
Kollektivlər : Институт Геологии и Геофизики НАНА
QRNTİ : 38.01
KBT : 33.36
Nüsxələr :AF(1)
Vardır : AF(1)
Oxşarı tapmaq

14.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 26.823/M 51
Müəllif(lər) : Məmmədova, Gülnarə Şahab qızı
Sərlövhə : Kürün sol sahilinin dördüncü dövrdəki paleoekologiyası : coğrafiya üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 5409.01
Nəşr haqqında məlumat : Bakı, 2016
Kəmiyyət :22 s.: il.; 20 sm
Kollektivlər : AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
QRNTİ : 38.47
KBT : 26.823
Nüsxələr :AF(1)
Vardır : AF(1)
Oxşarı tapmaq

15.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 26.823/S 79
Müəllif(lər) : Söhrabi, Mir Məsum Mir Əli oğlu
Sərlövhə : Böyük Təbriz və ətraf ərazilərin geomorfosistemlərinə təsir göstərən zəlzələ təkanlarının CİS (coğrafi informasiya sistemləri) texnologiyası ilə tədqiqi : coğrafiya üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 5409.01
Nəşr haqqında məlumat : Bakı, 2016
Kəmiyyət :25 s.: il.; 20 sm
Kollektivlər : AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
QRNTİ : 38.47
KBT : 26.823
Nüsxələr :AF(1)
Vardır : AF(1)
Oxşarı tapmaq

16.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 26.34(5Aze)/A 13
Müəllif(lər) : Abbasov, Elməddin Yaqub oğlu
Sərlövhə : Neft-qaz yataqlarının çökmə süxurlarının kollektor və petrofiziki xüsusiyyətlərinin modelləşdirilməsi : Qum-dəniz və Bulla-dəniz yataqlarının timsalında: yer elmləri üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 2507.01
Nəşr haqqında məlumat : Bakı, 2016
Kəmiyyət :24 s.: il.; 20 sm
Kollektivlər : AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
QRNTİ : 38.49
KBT : 26.34(5Aze)
Nüsxələr :AF(1)
Vardır : AF(1)
Oxşarı tapmaq

17.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 26.341/Ə 92
Müəllif(lər) : Əsgərova, Rəqsanə Əkbər qızı
Sərlövhə : Hövzə modelləşdirilməsi texnologiyası əsasında Aşağı Kür çökəkliyinin karbohidrogen potensialının qiymətləndirilməsi : yer elmləri üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 2521.01
Nəşr haqqında məlumat : Bakı, 2016
Kəmiyyət :26 s.: il.; 20 sm
Kollektivlər : AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
QRNTİ : 38.49
KBT : 26.341
Nüsxələr :AF(1)
Vardır : AF(1)
Oxşarı tapmaq

18.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 26.324(5Aze)/H 63
Müəllif(lər) : Həsənov, Əliəddin Salman oğlu
Sərlövhə : Aşağı Kür çökəkliyinin şimal-şərq bortunda yüksəkdəqiqlikli qravimetrik kəşfiyyat üsulu ilə neftli-qazlı tələlərin proqnozlaşdırılması : yer elmləri üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 2507.01
Nəşr haqqında məlumat : Bakı, 2016
Kəmiyyət :23 s.
Kollektivlər : AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
QRNTİ : 38.17
KBT : 26.324(5Aze)
Nüsxələr :AF(1)
Vardır : AF(1)
Oxşarı tapmaq

19.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 26.34/К 43
Müəllif(lər) : Кирдода, Игорь Иванович
Sərlövhə : Методологические основы принятия решений по регулированию процессов добычи высоковязких нефтей : автореферат дис. ... д-ра философии по техн. наукам : 2525.01
Nəşr haqqında məlumat : Баку, 2016
Kəmiyyət :20 с. ; 20 см
Kollektivlər : Институт Геологии и Геофизики НАНА
QRNTİ : 38.49
KBT : 26.34
Nüsxələr :AF(1)
Vardır : AF(1)
Oxşarı tapmaq

20.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 26.34/Z 13
Müəllif(lər) : Zabolestani, Parisa Ebrahim qızı
Sərlövhə : Dərin qatlarda flüiddoyumlu kəsilişlərdə termobarik parametrlərin dəyişmə xüsusiyyətləri : yer elmləri üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 2507.01
Nəşr haqqında məlumat : Bakı, 2016
Kəmiyyət :21 s.: il.; 20 sm
Kollektivlər : AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
QRNTİ : 38.39
KBT : 26.34
Nüsxələr :AF(1)
Vardır : AF(1)
Oxşarı tapmaq

 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)