Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Yeni kitablar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
tapılmışda
 Digər VB-də tapılıb:Dövri mətbuat (2004-2016) (37)Dövri mətbuat (2017-2019) (1)
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Tapılmış sənədlərin çeşidlənməsi:
müəllifsərlövhənəşr ilitipi
Axtarış sorğusu: <.>K=politologiya<.>
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 22
Sənədlər göstərilib с 1 - 10
 1-10    11-20   21-22 
1.
66.0(5Aze)
M 50


    Məlikli, Günel.
    Azərbaycan Respublikasının dövlət təhlükəsizliyində sosial siyasətin yeri və rolu : monoqrafiya / G. Məlikli ; elmi red. H. M. Rəcəbli ; AMEA Fəlsəfə İnstitutu. - Bakı : İndigo, 2018. - 208 s. : foto ; 21 sm. - Biblioqr.: s. 197-207. - 100 экз.. - ISBN 978-9952-486-23-0 (qutuda)
QRNTİ
KBT 66.0(5Aze) + 60.561.3 + 66.3(5Aze)8

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
Heydər Əliyev -- İlham Əliyev -- politologiya -- sosial siyasət
Annotasiya: Monoqrafiyada sosial siyasətin tarixi inkişafı və sosial sabitlik anlayışı, sosial siyasətin vəzifələri və reallaşdırma mexanizmləri açıqlanır, sosial siyasət dövlətin başlıca istiqamətlərindən biri kimi təhlil edilir, Azərbaycan Respublikasının sosial siyasətinin əsas istiqamətləri araşdırılır, milli rifah səviyyəsinin inkişaf problemlərinə diqqət yetirilir. Azərbaycanda sosial inkişafın təkmilləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən sosial siyasət, milli təhlükəsizliyin təmin edilməsində sosial siyasətin yeri və rolu ətraflı təhlil edilir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Rəcəbli, Hadi Musa oğlu \elmi red.\
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu \haq.\
Əliyev, İlham Heydər oğlu \haq.\
AMEA Fəlsəfə İnstitutu

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)

Oxşarı tapmaq

2.
66.5(5Aze)
A 99


   
    Azərbaycanda milli siyasət və strateji inkişaf XXI əsrin astanasında : sosial, siyasi və ideoloji aspektlər / Ə. M. Həsənov [et al.] ; tərt., bur. məsul S. Həsənov, baş red. Y. İ. Rüstəmov, elmi red. Ə. M. Tağıyev ; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. - Bakı : Yazıçı, 2005. - 195 s. : foto ; 21 sm. - 300 экз.
QRNTİ
KBT 66.5(5Aze) + 66.0(5Aze) + 66.4(5Aze)

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
Heydər Əliyev
Annotasiya: Xüsusi buraxılış Fəlsəfə tədqiqatlar İnstitutunun illik planına əsasən "Politologiya" şöbəsində hazırlanmış Azərbaycanın milli və beynəlxalq aləmdə gedən uğurlu inkişafının elmi təhlilinə həsr edilmişdir. Bu sahədə aparıcı mütəxəssislərin elmi tədqiqata cəlb edilmiş, ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti diplomatiya tariximizin, eləcə də daxili inkişaf strategiyasının xüsusi mərhələsi kimi konkret faktlarla əsaslandırılmışdır. Bu siyasətin davamçısı kimi Prezident cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi mühüm işlərin bir çox tərəflərinə nəzər salınmışdır.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu
Məmmədov, Novruz İsmayıl oğlu
Tağıyev, Əlikram Mirhəsən oğlu
Rzazadə, Kamran
Həsənov, Sənan \tərt., bur. məsul.\
Rüstəmov, Yusif İman oğlu \baş red.\
Tağıyev, Əlikram Mirhəsən oğlu \elmi red.\
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu \haq.\
AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)

Oxşarı tapmaq

3.
66.0(5Aze)
A 99


    Azərbaycanda politologiya və siyasi sosiologiyanın aktual problemləri / İ. R. Məmmədzadə [et al.] ; red.: T. Allahyarova, Y. S. Türkel ; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.
   I hissə. - Bakı : Təknur MMC, 2013. - 192 s. ; 19,5 sm. - 100 экз.. - ISBN 978-9952-445-09-4
QRNTİ
KBT 66.0(5Aze) + 60.561.3

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
Azərbaycan-Türkiyə -- Azərbaycan-İran -- ekoloji siyasət
Annotasiya: Kitabda politologiya və siyasi sosiologiyanın müasir aktual problemləri tədqiqata cəlb olunmuşdur. Burada siyasi elmin və sosiologiyanın nisbəti, müasir Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi sosiallaşması, milli təhlükəsizlik, daxili siyasət, dövlətlərarası münasibətlər və s. mövzulara həsr olunmuş vacib məsələlər araşdırılmışdır.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Məmmədzadə, İlham Ramiz oğlu
Mirzəzadə, Rəna Seyidrza qızı
Mövsümova, Lalə Cəfər qızı
Ağayeva, Ziba Bahadır qızı
Allahyarova, T. \red.\
Türkel, Yadigar Sahibəli oğlu \red.\
Babayev Y.
AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu

Cəmi: 2
OZ (1), AB (1)
Vardır: OZ (1), AB (1)

Oxşarı tapmaq

4.
66.0я73
M 51


    Məmmədov, Zahid İsmayıl oğlu.
    Demokratik cəmiyyət quruculuğunun ictimai-siyasi, sosial və mənəvi problemləri : dərs vəsaiti / Z. İ. Məmmədov ; red. H. T. Mustafayeva. - Bakı : İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2012. - 230 s. ; 20 sm. - (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dərslikləri). - 500 экз.
QRNTİ
KBT 66.0я73

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
siyasi şüur -- milli siyasət -- şəxsiyyət -- demokratiya
Annotasiya: Dərs vəsaiti politologiyaya dair ədəbiyyatdan geniş istifadə edilməsi əsasında yazılmışdır. Bu vəsaitdə politologiya elminin ən aktual problemləri şərh edilmişdir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Mustafayeva, H.T. \red.\

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)

Oxşarı tapmaq

5.
66.3(5Aze)8
A 13


    Abbasov, Vaqif Məhərrəm oğlu.
    Liderlik fəlsəfəsi / V. M. Abbasov ; red. F. Nadir. - Bakı : Təhsil, 2004. - 204 s. : rəngli foto ; 22 sm. - 1000 экз.
QRNTİ
KBT 66.3(5Aze)8 + 87.6

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
Heydər Əliyev
Annotasiya: Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 34 il ərzində ölkənin hərtərəfli inkişafına, tərəqqisinə nail olan, onu bütün dünyaya tanıdan, müstəqil Azərbaycanın qurucusu, dövlətçiliyimizin qarantı, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev fenomeninin sosiologiya və politologiya elmində liderliyi müəyyənləşdirən 21 qanuna əsasən məharətlə tədqiqi kitabın ana xəttini təşkil edir. Müəllif Heydər Əliyevin titanik fəaliyyətini tarixin prizmasından keçirərək onu dünyanın tanınmış siyasətçiləri, sərkərdələri və dahi şəxsiyyətləri ilə müqayisəli şəkildə təhlil və tədqiq edir.
Elektron resursa keç http://www.ebooks.az/book_zSr3O1WI.html
Sənədi saxlayan:
Presidential Library

Əlavə keçid mənbələri:
Nadir, Firuzə \red.\
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu \haq.\

Cəmi: 1
PDI (1)
Vardır: PDI (1)

Oxşarı tapmaq

6.
66.0(5Aze)
M 87


    Müasir Azərbaycanda politologiya və siyasi sosiologiyanın aktual problemləri : toplu / AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu; red. heyəti R. S. Mirzəzadə [et al.].
   II hissə. - Bakı : Təknur, 2013. - 282 s. ; 20 sm. - 100 экз.. - ISBN 978-9952-445-12-1
QRNTİ
KBT 66.0(5Aze) + 60.56.1(5Aze)

Annotasiya: Kitab son 25 il ərzində müasir Azərbaycanda müxtəlif istiqamətlərdə baş verən transformasiya proseslərinin politoloji və siyasi sosioloji aspektdə təhlilinə həsr olunmuşdur. Bu hissədə siyasi sosiologiyanın predmeti, onun siyasi münasibətlərin, institutların və siyasi şüurun kompleksi kimi öyrənilən sosioloji bilik sahəsindən ibarət olması, təsviri və normativ yanaşma və s. kimi məsələlər işıqlandırılmışdır. Eyni zamanda bu hissədə siyasi elm və siyasi sosiologiyaya müasir nəzəri yanaşmalar, siyasi ideologiyaların modifikasiyası, dünyanın müasir siyasi elm məktəbləri və s. məsələlər tədqiqata cəlb olunmuşdur.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Mirzəzadə, Rəna Seyidrza qızı \red. heyəti\
Bağırov, Şahin Xanoğlan oğlu \red. heyəti\
Mövsümova, Lalə Cəfər qızı \red. heyəti\
Ağayeva, Ziba Bahadır qızı \red. heyəti\
AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)

Oxşarı tapmaq

7.
66.0я73
İ-14


    İbadov, Nazim Sadıq oğlu.
    Müqayisəli politologiya : dərs vəsaiti / N. S. İbadov ; elmi red. M. Ə. Əfəndiyev ; Bakı Dövlət Universiteti. - Bakı : [n. y.], 2010. - 221 s. ; 21 sm. - 500 экз.
QRNTİ
KBT 66.0я73

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
Ombudsman -- siyasi partiyalar -- parlament
Annotasiya: Dərs vəsaitində müqayisəli tədqiqatların inkişaf tarixinə nəzər yetirilmiş, bu elmin ən köklü problemlərindən sayılan siyasi təsisatlar, siyasi modernləşmə, demokratik tranzit, dövlət sistemlərinin təsnifatı və s. kimi problemlərin mahiyyəti açıqlanmış və eləcə də onların müqayisəli təhlili verilmişdir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Əfəndiyev, Məcid Əhməd oğlu \elmi red.\
Bakı Dövlət Universiteti

Cəmi: 2
OZ (1), AB (1)
Vardır: OZ (1), AB (1)

Oxşarı tapmaq

8.
66.0
T 36


    Teymurlu, Məhəmməd Əbdüləziz oğlu.
    Politologiya : dərslik / M. Ə. Teymurlu ; elmi red. F. Q. Vahidov. - Bakı : CMZ-Poliqraf, 2014. - 350 s. ; 21 sm. - Biblioqr.: s. 337-346. - 300 экз.. - ISBN 5-8687-4-203-6
QRNTİ
KBT 66.0

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Vahidov, Fazil Qulammirzə oğlu \elmi red.\

Cəmi: 2
OZ (1), AB (1)
Vardır: OZ (1), AB (1)

Oxşarı tapmaq

9.
66.0я73
Ş 66


    Şirinov, Azər Mehdi oğlu.
    Politologiya : dərs vəsaiti / A. M. Şirinov, N. S. İbadov ; elmi red. M. Ə. Əfəndiyev ; Bakı Dövlət Universiteti. - Əlavələrlə təkrar nəşr. - Bakı : Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2017. - 324 s. ; 21 sm. - Biblioqr.: s. 321-323. - 200 экз.
QRNTİ
KBT 66.0я73 + 66.0(5Aze)я73

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
hakimiyyət -- siyasi sistem -- siyasi partiyalar -- seçki -- parlament -- Azərbaycan
Annotasiya: Dərs vəsaitində politologiya elminin ən aktual problemlərindən sayılan siyasət və siyasi münasibətlər sistemi, siyasi təsisatlar sistemi, siyasi şüur və siyasi ideologiyalar və eləcə də dünya siyasi prosesləri və siyasi texnologiyalar kimi bölmələr tədqiqat obyekti kimi seçilmişdir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
İbadov, Nazim Sadıq oğlu
Əfəndiyev, Məcid Əhməd oğlu \elmi red.\
Bakı Dövlət Universiteti

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)

Oxşarı tapmaq

10.
66.0я73
H 98


    Hüseynov, Ceyhun Nadir oğlu.
    Politologiya : dərslik / C. N. Hüseynov ; elmi red. Ə. İ. Əhmədov ; Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti. - Bakı : Elm və təhsil, 2018. - 332 s. ; 21 sm. - 500 экз.. - ISBN 978-9952-8176-0-7
QRNTİ
KBT 66.0я73 + 66.0(5Aze)я73

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
siyasi etika -- siyasi hakimityət -- seçki sistemi -- xarici siyasət
Annotasiya: Kitab Azərbaycanda politologiya sahəsində Bolonya prosesinin tələbləri əsasında yazılmış iri həcmli dərslikdir. Kitabda fəal dərsin üstünlükləri, keçirilmə mexanizmi və mərhələləri ətraflı şəkildə açıqlanır, politologiya fənninin tədrisində fəal təlimin debatlar, "əqli hücum" situativ praktikum, rollar üzrə oyun və sairə bu kimi metodik üsullarından istifadənin yolları göstərilir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Əhmədov, Ə.İ. \elmi red.\
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Cəmi: 2
OZ (1), AB (1)
Vardır: OZ (1), AB (1)

Oxşarı tapmaq

 1-10    11-20   21-22 
 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)