Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Avtoreferatlar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Axtarış sorğusu: (<.>A=Bayramov, Rafiq İdris oğlu$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 1
1.
55.4
B 32


    Bayramov, Rafiq İdris oğlu.
    Xroniki destruktiv ağ ciyər vərəmi zamanı ürəyin funksional vəziyyəti : tibb üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 14.00.26 / R. İ. Bayramov ; elmi rəh. N. Ə. Abbasov ; Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı, 2011. - 20 s. : cədvəl ; 21 sm. - 100 экз.
QRNTİ
KBT 55.4

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Abbasov, N.Ə. \elmi rəh.\
Azərbaycan Tibb Universiteti

Cəmi: 1
AF (1)
Vardır: AF (1)

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)