Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Avtoreferatlar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
tapılmışda
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Axtarış sorğusu: (<.>A=Məmmədov, İlqar Qürbət oğlu$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 1
1.
22.161.6
M 51


    Məmmədov, İlqar Qürbət oğlu.
    Yüksək tərtibli qeyri-hamar əmsallı hiperbolik tənliklər üçün çoxölçülü lokal və qeyri-lokal sərhəd məsələlərinin həlli və onların optimal idarə məsələlərinə tətbiqi : riyaziyyat üzrə elm. dok. ... dis. avtoreferatı: 1211.01, 1214.01 / İ. Q. Məmmədov ; AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu. - Bakı, 2015. - 45 s. ; 20,5 sm. - 100 экз.
QRNTİ
KBT 22.161.6

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu

Cəmi: 1
AF (1)
Vardır: AF (1)

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)