Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Avtoreferatlar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
 Digər VB-də tapılıb:Yeni kitablar (1)
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Axtarış sorğusu: (<.>A=İsmayılov, Pərviz Xosrov oğlu$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 1
1.
81.2Az-3
İ-82


    İsmayılov, Pərviz Xosrov oğlu.
    Kəlbəcər rayonunun onomastik vahidlərinin linqvistik təhlili : filologiya üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 10.02.01 / P. X. İsmayılov ; elmi rəh. H. İ. Mirzəyev ; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. - Bakı, 2011. - 25 s. ; 20,5 sm. - 100 экз.
QRNTİ
KBT 81.2Az-3

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Mirzəyev, Həsən İbrahim oğlu \elmi rəh.\
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

Cəmi: 1
AF (1)
Vardır: AF (1)

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)