Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Avtoreferatlar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
 Digər VB-də tapılıb:Yeni kitablar (1)
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Axtarış sorğusu: (<.>A=Cabbarov, Mahir Əmiraslan oğlu$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 1
1.
68.9
C 13


    Cabbarov, Mahir Əmiraslan oğlu.
    Tikintidə həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinə təsir edən risklərin qiymətləndirilməsi və idarə olunması : texnika üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı : 05.26.02 / M. Ə. Cabbarov ; elmi rəh. H. O. Ocaqov ; Azərbaycan Texniki Universiteti. - Bakı, 2012. - 26 s. ; 20 sm. - 100 экз.
QRNTİ
KBT 68.9

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Ocaqov, H.O. \elmi rəh.\
Azərbaycan Texniki Universiteti

Cəmi: 1
AF (1)
Vardır: AF (1)

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)