Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Avtoreferatlar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
 Digər VB-də tapılıb:Yeni kitablar (1)
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Tapılmış sənədlərin çeşidlənməsi:
müəllifsərlövhənəşr ilitipi
Axtarış sorğusu: (<.>A=Dadaşova, Ramilə Bəhlul qızı$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 2
Sənədlər göstərilib с 1 - 2
1.
63.3(6)
D 13


    Dadaşova, Ramilə Bəhlul qızı.
    Azərbaycanın Avropa dövlətləri ilə münasibətləri : 1920-1922-ci illər: tarix elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 07.00.13 / R. B. Dadaşova ; elmi rəh. M. C. Qasımov ; Bakı Dövlət Universiteti. - Bakı, 2003. - 26 s. ; 20,5 sm. - 100 экз.
QRNTİ
KBT 63.3(6)

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Qasımov, M.C. \elmi rəh.\
Bakı Dövlət Universiteti

Cəmi: 1
AF (1)
Vardır: AF (1)

Oxşarı tapmaq

2.
66.4
D 13


    Dadaşova, Ramilə Bəhlul qızı.
    Regional münaqişələrin həlli kontekstində BMT-də islahatların zəruriliyi: Cənubi Qafqaz timsalında : siyasi elmlər üzrə elm. dok. ... dis. avtoreferatı: 5901.01 / R. B. Dadaşova ; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası. - Bakı, 2018. - 46 s. ; 20 sm. - 100 экз.
QRNTİ
KBT 66.4

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

Cəmi: 1
AF (1)
Vardır: AF (1)

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)