Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Avtoreferatlar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Axtarış sorğusu: (<.>A=Hüseynova, Ülviyyə Nəriman qızı$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 1
1.
83.3(5Aze)
H 98


    Hüseynova, Ülviyyə Nəriman qızı.
    Əhmədbəy Ağaoğlunun ədəbi-tənqidi görüşləri : filologiya elm. namiz. ... dis. avtoreferatı : 10.01.01 / Ü. N. Hüseynova ; elmi rəh. Ş. Q. Vəliyev ; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. - Bakı, 2007. - 26 s. ; 20,5 sm. - 100 экз.
QRNTİ
KBT 83.3(5Aze)

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Vəliyev, Şamil Qiyas oğlu \elmi rəh.\
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu

Cəmi: 1
AF (1)
Vardır: AF (1)

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)