Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Avtoreferatlar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Axtarış sorğusu: (<.>A=Abaszadə, Rəşad Qabil oğlu$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 1
1.
22.379
A 13


    Abaszadə, Rəşad Qabil oğlu.
    A3B5 tipli yarımkeçirici nanostrukturların kinetik və optik xassələri : fizika üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 2220.01 / R. Q. Abaszadə ; elmi rəh. H. B. İbrahimov ; AMEA akad. H. M. Abdullayev adına Fizika İnstitutu. - Bakı, 2018. - 22 s. ; 20 sm. - 100 экз.
QRNTİ
KBT 22.379

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
İbrahimov, H.B. \elmi rəh.\
AMEA akad. H. M. Abdullayev adına Fizika İnstitutu

Cəmi: 1
AF (1)
Vardır: AF (1)

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)