Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Avtoreferatlar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Axtarış sorğusu: (<.>A=Mirkişili, Tahir Famil oğlu$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 1
1.
65.5
M 66


    Mirkişili, Tahir Famil oğlu.
    Keçid iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri : iqtisad elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 08.00.14 / T. F. Mirkişili ; elmi rəh. Ş. H. Hacıyev ; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. - Bakı, 2005. - 28 s. ; 21 sm. - 100 экз.
QRNTİ
KBT 65.5

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Hacıyev, Şəmsəddin Hümmət oğlu \elmi rəh.\
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Cəmi: 1
AF (1)
Vardır: AF (1)

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)