Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Yeni kitablar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
tapılmışda
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Axtarış sorğusu: (<.>A=Əhmədov, İsa Vəli oğlu$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 1
1.
65.32
Ə 36


    Əhmədov, İsa Vəli oğlu.
    Kənd təsərrüfatının idarə edilməsi : dərslik / İ. V. Əhmədov ; elmi red. Z. Ə. Səmədzadə. - Bakı : Ozan, 2006. - 880 s. ; 24 sm. - 500 экз.
QRNTİ
KBT 65.32 + 65.290-2

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
idarəetmə sistemi -- idarəetmə qərarları -- idarəetmə kadrları -- operativ idarəetmə
Annotasiya: Dərslikdə bazar iqtisadiyyatı şəraitində kənd təsərrüfatının idarə edilməsinin mahiyyəti, prinsipləri və qanunauyğunluqları şərh edilir. Sadə və aydın formada idarəetmə sisteminin mövcud təşkilati quruluşu, qanunverici, icraedici, sahəvi və ərazi idarəetmə orqanlarının funksiyaları, onların təşkilati və iqtisadi əlaqələri göstərməklə bu sistemdə tətbiq edilən təşkilati, inzibati, iqtisadi, sosioloji,psixoloji və hüquqi idarəetmə üsullarının mahiyyəti və tətbiqi qaydaları izah olunur.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \elmi red.\

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)