Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Yeni kitablar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
 Digər VB-də tapılıb:Retrofond (1)
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Tapılmış sənədlərin çeşidlənməsi:
müəllifsərlövhənəşr ilitipi
Axtarış sorğusu: (<.>A=İsmayılov, Əjdər Tağı oğlu$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 6
Sənədlər göstərilib с 1 - 6
1.
63.3(53)
T 16


   Tağıoğlu, Əjdər

    Qədim Ön Asiya və Ön Qafqaz türk tayfaları : 2 cilddə / Ə. Tağıoğlu.
   II cild : Ermənilər və gürcülər Qafqaz Oğuz Albaniyası ərazisində. - Bakı : Nurlan, 2006. - 672,[3] s. : xəritə, il.
QRNTİ
KBT 63.3(53) + 63.3(5Aze)

Annotasiya: Bu cilddə kifayət sayda qədim müəlliflərə, mötəbər qaynaqlara, etnoqrafik abidələrə, daşüstü və arxeoloji yazılara, kilsə ədəbiyyatına, rus, erməni və gürcü arxeoloqlarının aşkarladıqları zəngin maddi-mədəniyyət nümunələrinə və s. dəlillərə tarix və tarixlik kontekstindən yanaşılır.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
İsmayılov, Əjdər Tağı oğlu

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)

Oxşarı tapmaq

2.
63.3(53)
T 16


   Tağıoğlu, Əjdər

    Qədim Ön Asiya və Ön Qafqaz türk tayfaları : 2 cilddə / Ə. Tağıoğlu ; red. heyəti V. H. Əliyev [et al.] ; elmi red.: T. M. Məmmədov, K. Əliyev ; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ; Ə. T. İsmayılov ; red. heyəti V. H. Əliyev [et al.] ; elmi red.: T. M. Məmmədov, K. Əliyev ; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.
   II cild : Ermənilər və gürcülər Qafqaz Oğuz Albaniyası ərazisində. - Əlavələrlə təkmilləşdirilmiş nəşr. - Bakı : Nurlan, 2008. - 800,[3] s. : xəritə, il. ; 24,5 sm. - Biblioqr.: s. 791-798. - 500 экз.. - ISBN 978-9952-8099-2-3
QRNTİ
KBT 63.3(53) + 63.3(5Aze) + 63.5

Annotasiya: Bu cilddə işğalçı rusiyanın zəhərli metodologiyasında saxtalaşdırılmış Azərbaycan türklərinin qədim dövrdən başlayan Qafqaz tarixi geniş araşdırmaya cəlb edilmiş, kifayət sayda qədim müəlliflərə, mötəbər qaynaqlara, linqvistik materiallara, etnoqrafik abidələrə, daşüstü və arxeoloji yazılara, kilsə ədəbiyyatına, rus, erməni və gürcü arxeoloqlarının aşkarladıqları zəngin maddi-mədəniyyət nümunələrinə və s. dəlillərə söykənərək Azərbaycan tarixşünaslığında ilk dəfə ümumtürk tarixi zəminində yeni konsepsiya işığı altında aydınlaşdırılır.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
İsmayılov, Əjdər Tağı oğlu
Əliyev, Vəli Hüseyn oğlu \red. heyəti\
Məmmədov, Süleyman Abbas oğlu \red. heyəti\
Mustafayev, Camal Mehdi oğlu \red. heyəti\
Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu \red. heyəti\
Məmmədov, Tofiq Məhəmməd oğlu \elmi red.\
Əliyev, Kamal \elmi red.\
AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu

Cəmi: 2
OZ (1), AB (1)
Vardır: OZ (1), AB (1)

Oxşarı tapmaq

3.
63.3(53)
T 16


    Tağıoğlu, Əjdər.
    Moisey Xorenatsı anonim keşiş müəllifdir / Ə. Tağıoğlu. - Bakı : Elm və təhsil, 2016. - 128 s. ; 20 sm. - 300 экз.. - ISBN 978-9952-8142-7-9
QRNTİ
KBT 63.3(53) + 63.3(5Aze) + 63.5(5Aze)

Annotasiya: Yunandilli Kilikiya erməni kilsəsi “Hayastan tarixi”nin ilk erməni mətnini 15-ci əsrdə anonim keşiş M.Xorenatsinin adına tərtib edib. “Hayastan” ermənilərin ilk əfsanəvi dövlətidir. N.Emin 1858-ci ildə “Hayastan tarixi”ni rus dilinə “Armeniya tarixi” adıyla çevirəndə ona “Mar Abas Katina – Nineviya” epizodunu əlavə edib. Onun fikrincə, Mar Abas Nineviya arxivindən tapdığı “kiçik kitab” əsasında 4 kitabdan ibarət ilk “Armeniya tarixi”ni yazıb. M.Xorenatsi də “Armeniya tarixi”ni yazarkən guya ondan istifadə edib. N.Emin bu fikrini 23 il sonra, yəni 1881-ci ildə Tiflisdə çağırılmış 5-ci arxeoloji qurultayda təkzib edib. Bununla da “Armeniya” adında erməni dövlətinin olmadığını elmi ictimaiyyət qarşısında bəyan edib.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
İsmayılov, Əjdər Tağı oğlu

Cəmi: 2
OZ (1), AB (1)
Vardır: OZ (1), AB (1)

Oxşarı tapmaq

4.
83.3(5Aze)
T 16


    Tağıoğlu, Əjdər.
    Dünya romantizm ənənələri və Hüseyn Cavid / Ə. Tağıoğlu ; red. C. M. Mustafayev. - Bakı : Elm və təhsil, 2017. - 192 s. ; 21 sm. - 300 экз.. - ISBN 978-9952-8176-4-7
QRNTİ
KBT 83.3(5Aze)

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Mustafayev, Camal Mehdi oğlu \red.\
Cavid, Hüseyn \haq.\
İsmayılov, Əjdər Tağı oğlu

Cəmi: 2
OZ (1), AB (1)
Vardır: OZ (1), AB (1)

Oxşarı tapmaq

5.
63.3(53)
T 16


    Tağıoğlu, Əjdər.
    Mesrop Maştos : əlifba ixtiraçısı deyil, fırıldaqçı anonim keşişdir / Ə. Tağıoğlu ; red. M. Z. Nağısoylu ; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. - Bakı : Elm və təhsil, 2017. - 144 s. ; 20 sm. - ("Erməni xalqının saxta "tarixi" üç türk dövlətinin (Biaini, Arme, Part/Parfya) mifoloji və filoloji tarixidir" seriyası). - 300 экз.. - ISBN 978-9952-8176-2-1
QRNTİ
KBT 63.3(53) + 81.2-03 + 63.3(5Арм) + 63.3(5Aze)

Annotasiya: Bir xalqın ki, tarixşünaslığın bünövrəsində "erməni tarixinin atası" hesab etdikləri Moisey Xorenatsi kimi anonim keşiş tarixçi dayana, "yazı mədəiyyətinin" başında, hətta guya başqa xalqlara da "Əlifba" tərtib edən, onlara da "yazı mədəniyyəti" və "Xristianlıq marifi" gətirən "Mesrop Maştos" adına fırıldaqçı cahil bir keşiş dayana, o xalqın qədim mənəviyyat, və dövlətçilik tarixindən danışmaq elmi cəhalətdir, nadanlıqdır, cahillikdir!!!
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Nağısoylu, Möhsün Zellabdin oğlu \red.\
Nağıyev, Möhsün Zellabdin oğlu
İsmayılov, Əjdər Tağı oğlu
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

Cəmi: 2
OZ (1), AB (1)
Vardır: OZ (1), AB (1)

Oxşarı tapmaq

6.
83.3(5Aze)
T 16


    Tağıoğlu, Əjdər.
    Hüseyn Cavid yaradıcılığı və dünya ədəbiyyatında demonizm ənənəsi / Ə. Tağıoğlu ; red. İ. Ə. Həbibbəyli ; Akad. Y. Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universiteti. - Bakı : Elm və təhsil, 2015. - 296 s. ; 21 sm. - Biblioqr.: s. 276-294. - 500 экз.. - ISBN 978-9952-8176-4-5
QRNTİ
KBT 83.3(5Aze)

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
cavidşünaslıq
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Həbibbəyli, İsa Əkbər oğlu \red.\
Cavid, Hüseyn \haq.\
İsmayılov, Əjdər Tağı oğlu
Akad. Y. Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universiteti

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)