Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Yeni kitablar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Axtarış sorğusu: (<.>A=Molla Nəfəs$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 1
1.
84(5Тур)
M 73


    Molla Nəfəs
    Bu məkana gəlmişəm / Molla Nəfəs ; türkmən dilindən tərc. R. Əskər ; tərt. A. Aşırov ; red. Ə. Şamil. - Bakı : MBM, 2010. - 160 s. ; 20 sm. - (TÜRKSOY kitabxanası seriyası ; № 3). - 500 экз.. - ISBN 978-9952-29-041-4
QRNTİ
KBT 84(5Тур)

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
türkmən ədəbiyyatı
Annotasiya: Kitabda klassik türkmən şairi, ümumtürk ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Molla Nəcəfin əsərlərindən nümunələr toplanmışdır.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Əskər, Ramiz \türkmən dilindən tərc.\
Aşırov, Annaqurban \tərt.\
Şamil, Əli \red.\
Şamilov, Əli Hüseyn oğlu

Cəmi: 2
AB (2)
Vardır: AB (2)

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)