83.3(5Aze)
A 58


   Almasov, Vərağa Qənbər oğlu

    Həzrəti-Əli (ə) aşiqi Füzuli : monoqrafiya: 2 cilddə / V. Q. Almasov ; red. heyəti: V. Feyzullayeva [et al.] ; elmi red. M. P. Qasımlı ; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.
   I cild. - Bakı : Çaşıoğlu, 2010. - 416 s. ; 25 sm. - Biblioqr.: s. 407-412. - ISBN 978-9952-8134-5-6 (cildli)
QRNTİ
KBT 83.3(5Aze)

Annotasiya: Kitab bəşəriyyətin ən kamil şəxsiyyətləri sırasında ön cərgədə duran Həzrəti-Əlinin(ə) misilsiz Füzuli qələmi ilə çəkilmiş bədii portreti haqqında monoqrafiyadır. Müəllif "Füzuli "Leyli-Məcnun"unun islami mahiyyəti" və "Peyğəmbər aşiqi Füzuli" monoqrafiyalarından sonra belə sanballı mövzuya üz tutmuşdur. İkicildlik əsərin birinci cildi olan bu kitab Füzuli şeirinin Həzrəti-Əli soraqlı ən parlaq incilərinin təhlili üzərində qurulmuş, onların başlıca ideya-bədii keyfiyyətlərinin araşdırılması yönündə diqqəti çəkən hərtərəfli bir tədqiqat işi kimi meydana çıxmışdır.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Feyzullayeva, Vəcihə \red. heyəti\
Feyzullazadə, Vəcihə
Həmidov, İmamverdi Yavər oğlu \red. heyəti\
Əliyeva, Leyli \red. heyəti\
Məmmədli, Nəzakət Fətəli qızı \red. heyəti\
Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu \elmi red.\
Regionların İnkişafı İctimai Birliyi

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)


83.3(5Aze)
Ç 67


    Çobanov, Musa Nəbi oğlu.
    Ozan-aşıq dünyası : haqqa qovuşan aşıqlarımız / M. N. Çobanov ; layihənin rəh. Z. Yaqub ; red.: M. P. Qasımlı, E. Məmmədli ; Azərbaycan Aşıqlar Birliyi. - Bakı : Nurlan, 2010. - 144 s. : foto ; 22,5 sm. - 1000 экз.. - ISBN 978-9952-8024-3-6
QRNTİ
KBT 83.3(5Aze) + 82(5Aze)

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
Azərbaycan aşıqları
Annotasiya: İlk dəfə işıq üzü görən bu kitabda əsasən XIX-XX əsrlərdə yaşayıb fəaliyyət göstərmiş, bu gün haqq dünyasında olan və bir çoxları geniş ictimaiyyətə bəlli olmayan aşıqlar haqqında qısa bioqrafik məlumat və onların fotoşəkilləri verilir. Kitab əsasən S. Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivindəki materiallar əsasında hazırlanmışdır. Burada həmçinin XX əsrin əvvəllərindən bəri müxtəlif tədbirlərdə və aşıqların qurultayında çəkilmiş fotoşəkillər də öz əksini tapmışdır.
Elektron resursa keç http://www.ebooks.az/book_gWLxaQCr.html
Sənədi saxlayan:
Presidential Library

Əlavə keçid mənbələri:
Yaqub, Zəlimxan \layihənin rəh.\
Yaqubov, Zəlimxan Yusif oğlu
Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu \red.\
Məmmədli, Elxan \red.\
Nəbioğlu, Musa
Azərbaycan Aşıqlar Birliyi

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)


84(5)
S 32


    Seçmə aşıq şeirləri : toplu: 3 cilddə / Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi ; layihənin rəh. Ə. M. Yolçuyev, tərt.-red. İ. İlkin, rəy. N. Q. Cəfərov, məsl.: Z. Yaqub, M. P. Qasımlı.
   I cild. - Bakı : Nurlan, 2011. - 208 s. ; 20,5 sm. - 600 экз.
QRNTİ
KBT 84(5)

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Yolçuyev, Əkbər Mehdi oğlu \layihənin rəh.\
Qoşalı, Əkbər
İlkin, İlqar \tərt., red.\
Cəfərov, Nizami Qulu oğlu \rəy.\
Yaqub, Zəlimxan \məsl.\
Yaqubov, Zəlimxan Yusif oğlu
Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu \məsl.\
Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi

Cəmi: 2
AB (2)
Vardır: AB (2)


82(5Aze)
Ə 65


    Əliyeva-Kəngərli, Gülşən Teymur qızı.
    Azərbaycan folklorunun nəşr tarixi problemləri : dərslik / G. T. Əliyeva-Kəngərli ; elmi red. A. İ. Əliyeva-Kəngərli ; rəy.: M. P. Qasımlı, Q. M. Paşayev ; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti. - Bakı : Təhsil, 2011. - 224 s. ; 22,5 sm. - Biblioqr.: s. 217-222. - 200 экз.
QRNTİ
KBT 82(5Aze) + 76.17

Annotasiya: Dərslik Azərbaycan kitab mədəniyyətinin mühüm bir istiqaməti olan folklor kitabının qaynaqları, təşəkkülü və inkişafı prosesinin tədrisinə həsr olunmuşdur. XIX əsrin sonlarından çap kitabına keçidlə əlaqədar fərdi təşəbbüs və elmi-təşkilati fəaliyyət formasında həyata keçirilən Azərbaycan folklor kitabının əsas istiqamət və mərhələləri, ən mühüm nəşrlərin səciyyəvi xüsusiyyətləri və s. bu kimi çoxsaylı elmi problemlər əsərin əsas məğzini təşkil edir. Azərbaycan folklor kitabının müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivlərinin təhlilinə də dərslikdə geniş yer verilmişdir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Əliyeva-Kəngərli, Aybəniz İbiş qızı \elmi red.\
Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu \rəy.\
Paşayev, Qəzənfər Məhəmməd oğlu \rəy.\
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)


84(5Aze)
Q 61


    Qocatürk, Nərman.
    Dönüb boylan mənə sarı / N. Qocatürk ; red., ön sözün müəl. M. P. Qasımlı. - İstanbul : İMAKOFSET, 2011. - 123 s. ; 21,5 sm. - ISBN 9952-809-85-5
QRNTİ
KBT 84(5Aze)

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu \red., ön sözün müəl.\

Cəmi: 2
AB (2)
Vardır: AB (2)


85.31
R 99


    Rzayeva, Naibə Eldar qızı.
    Lirik xalq mahnılarının poetikası / N. E. Rzayeva ; elmi red.: M. P. Qasımlı, R. F. Zöhrabov. - Bakı : Yazıçı, 2008. - 132 s. ; 20 sm. - Biblioqr.: s. 125-130. - 400 экз.
QRNTİ
KBT 85.31 + 83.3(5Aze)

Annotasiya: Əsərdə lirik xalq mahnılarının qaynaqları, onların ümumtürk folklor kontekstindəki yeri, ideya-estetik səciyyəsi və ifa özəlliyi kimi çoxsaylı problemlər elmi-nəzəri baxımdan öyrənilərək onların mədəniyyət tariximizdəki yeri və dəyəri müəyyənləşdirilmişdir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu \elmi red.\
Zöhrabov, Ramiz Fərzulla oğlu \elmi red.\

Cəmi: 1
IF (1)
Vardır: IF (1)


83.3(5Aze)
Y 92


    Yusifoğlu, Rafiq.
    Azərbaycan poemasının sənətkarlıq xüsusiyyətləri : monoqrafiya: dərs vəsaiti / R. Yusifoğlu ; elmi red. B. Ə. Nəbiyev ; rəy. T. H. Kərimli [et al.] ; Sumqayıt Dövlət Universiteti. - Bakı : ADPU nəşriyyatı, 2010. - 486 s. ; 21 sm. - Biblioqr.: s. 466-482. - 500 экз.
QRNTİ
KBT 83.3(5Aze)

Annotasiya: Zəngin faktlar əsasında yazılmış kitabda poemaların tipologiyasından, janr və sənətkarlıq xüsusiyyətlərindən, mövzu və problematikasından söhbət açılır.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu \elmi red.\
Kərimli, Teymur Həşim oğlu \rəy.\
Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu \rəy.\
Arzumanlı, Vaqif Minad oğlu \rəy.\
Məmmədov, Ramazan \rəy.\
Əliyev, Rafiq Yusif oğlu
Sumqayıt Dövlət Universiteti

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)


84(5Aze)
Ç 67


    Çobanov, Musa Nəbi oğlu.
    Sazımız-sazbəndimiz : poeziya / M. N. Çobanov ; red. Z. Yaqub ; rəy. M. P. Qasımlı ; Azərbaycan Aşıqlar Birliyi. - Bakı : Elm və təhsil, 2011. - 140 s. : foto ; 20,5 sm. - 1200 экз.. - ISBN 978-9952-8142-4-8
QRNTİ
KBT 84(5Aze) + 85.31(5Aze)

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Yaqub, Zəlimxan \red.\
Yaqubov, Zəlimxan Yusif oğlu
Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu \rəy.\
Nəbioğlu, Musa
Azərbaycan Aşıqlar Birliyi

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)


83.3(5Aze)
Q 25


    Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu.
    Ozan-aşıq sənəti : monoqrafiya / M. P. Qasımlı ; elmi red. B. A. Abdulla ; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. - IV nəşri. - Bakı : Uğur, 2011. - 304 s. : portr. ; 20 sm. - 2000 экз.
QRNTİ
KBT 83.3(5Aze)

Annotasiya: Monoqrafiyada ortaq türk mənəvi dəyərləri və mədəniyyətinin mühüm istiqamətləri, qam-şaman kompleksi, ozan sənəti və aşıqlığın tarixi-semantik mahiyyəti konseptual və sistemli şəkildə açıqlanır.
Elektron resursa keç http://www.ebooks.az/book_mcVobgjp.html
Sənədi saxlayan:
Presidential Library

Əlavə keçid mənbələri:
Abdulla, Bəhlul Ağabala oğlu \elmi red.\
Orxan Paşa
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)


83.3(5Aze)
Ə 33


   
    Ədəbi əlaqələr - V : toplu = Литературные связи - V : сборник = Literary Links - V : collection / AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu ; red. heyəti: B. Ə. Nəbiyev [et al.]. - Bakı : Qartal, 2011. - 308 s. ; 20 sm. - Azərbaycan, rus və türk dillərində. - 500 экз.
QRNTİ
KBT 83.3(5Aze)

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu \red. heyəti.\
Xəlilov, Pənah İmran oğlu \red. heyəti.\
Arzumanlı, Vaqif Minad oğlu \red. heyəti.\
Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu \red. heyəti.\
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)


84(5Aze)
A 35


    Ağdabanlı, Qurban.
    Qumrutək ləhcəli, xoşxandı Qurban / Q. Ağdabanlı ; tərt.: Q. Şəmşiroğlu, F. Ramazanoğlu ; ön sözün müəl. A. Məmməd ; red. M. P. Qasımlı. - Bakı : Elm və təhsil, 2012. - 480 s. ; 21 sm. - 1500 экз.
QRNTİ
KBT 84(5Aze)

Annotasiya: Şairin 150 illik yubileyinə layiqli töhfə olan bu kitabda sənətkarın əldə qalan müxtəlif janrlarda, müxtəlif şeir üslubunda qələmə alınmış bir-birindən gözəl poeziya nümunələri toplanmışdır.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Şəmşiroğlu, Qənbər \tərt.\
Qurbanov, Qənbər Şəmşir oğlu
Ramazanoğlu, Füzuli \tərt.\
Quliyеv, Füzuli Ramazan oğlu
Məmməd, Aslan \ön sözün müəl.\
Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu \red.\
Qocayev, Qurban Məşədi Məmmədalı oğlu

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)


91.9:82
A 99


   
    Azərbaycan folkloru : biblioqrafik göstərici / AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana ; tərt.-müəl. A. İ. Əliyeva-Kəngərli, elmi red. M. P. Qasımlı, red. T. Mirzəyeva. - Bakı : Proqres, 2011. - 484 s. ; 20,5 sm. - 500 экз.
QRNTİ
KBT 91.9:82 + 82(5Aze)

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
biblioqrafiya
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Əliyeva-Kəngərli, Aybəniz İbiş qızı \tərt., müəl.\
Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu \elmi red.\
Mirzəyeva, Təranə \red.\
AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)


84(5Aze)
Q 61


    Qocatürk, Nərman.
    Xızır əleyhissəlam : Türkün Ağ atlı oğlanı / N. Qocatürk ; elmi red. M. P. Qasımlı ; rəy. S. Həsənli. - İstanbul : İMAKOFSET, 2013. - 287 s. ; 24,5 sm. - Biblioqr.: s. 280-287. - ISBN 9952-809-85-5
QRNTİ
KBT 84(5Aze)

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu \elmi red.\
Həsənli, Sabir (Hacı) \rəy.\

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)


84(5Aze)
Q 89


    Qurbanov, Rasim Nəbi oğlu.
    Dərəzarat : nəzm, nəsr, tərcümə / R. N. Qurbanov ; tərc. red. L. Ə. Əliyeva, red., ön sözün müəl. M. P. Qasımlı. - Düzəldilmiş təkrar nəşr. - Bakı : Afpoliqraf, 2013. - 128 s. ; 21 sm. - 200 экз.. - ISBN 978-9952-8232-5-7
QRNTİ
KBT 84(5Aze)

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Əliyeva, Leyli Əliheydər qızı \tərc., red.\
Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu \red., ön sözün müəl.\
Nəbioğlu Rasim

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)


36.99(5Aze)
Ə 73


    Əmiraslanov, Tahir İdris oğlu.
    Söz mətbəxi / T. İ. Əmiraslanov ; elmi red. M. P. Qasımlı ; red. N. Daşdəmirli. - Bakı : Nurlar NPM, 2013. - 328 s. ; 24 sm. - Biblioqr.: s. 326-327. - 500 экз.. - ISBN 978-9952-460-84-1
QRNTİ
KBT 36.99(5Aze) + 82(5Aze)

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu \elmi red.\
Daşdəmirli, Nahidə \red.\

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)


84(5Aze)
A 95


    Atəş, Ülkər.
    Dağların dağ övladı Gədəbəy / Ü. Atəş ; red. M. P. Qasımlı. - Bakı : MBM, 2013. - 120 s. ; 20,5 sm. - 200 экз.
QRNTİ
KBT 84(5Aze)

Annotasiya: Ülkər Atəşin bu kitabında Azərbaycanın qədim yurd yerlərindən biri olan Gədəbəyin etnoqrafik, milli-psixoloji ənənələrindən danışılıb, qədim yer adları etimoloji baxımdan təhlil olunub.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu \red.\

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)


83.3(5Aze)
Ə 33


    Ədəbiyyat məcmuəsi: Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri : xüsusi buraxılış / AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; red. heyəti: T. H. Kərimli [et al.] ; baş red. İ. Ə. Həbibbəyli.
   XXIV cild. - Bakı : Elm və təhsil, 2013. - 282 s. : foto ; 24,5 sm. - Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu - 80. - 500 экз.. - ISBN 978-9952-8142-5-5 (cildli)
QRNTİ
KBT 83.3(5Aze)

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Kərimli, Teymur Həşim oğlu \red. heyəti\
Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu \red. heyəti\
Alışanlı, Şirindil Həsən oğlu \red. heyəti\
Arzumanlı, Vaqif Minad oğlu \red. heyəti\
Həbibbəyli, İsa Əkbər oğlu \baş red.\
Mir Cəlal \haq.\
Talıbzadə, Kamal Abdulla Şaiq oğlu \haq.\
Mirəhmədov, Əziz Mirfeyzulla oğlu \haq.\
Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu \haq.\
Araslı, Həmid Məmmədtağı oğlu \haq.\
Zamanov, Abbas Fəttah oğlu \haq.\
Qurbanov, Şıxəli Qurban oğlu \haq.\
Seyidov, Mirəli Mirələkbər oğlu \haq.\
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)


83.3(5Aze)
Ə 33


   
    Ədəbi əlaqələr - VII : toplu = Литературные связи - VII : сборник = Literary Links - VII : collection / AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu ; red. heyəti: T. H. Kərimli [et al.] ; baş red. V. M. Arzumanlı. - Bakı : Qartal, 2013. - 255 s. ; 19,5 sm. - Azərbaycan, rus və ingilis dillərində. - 500 экз.
QRNTİ
KBT 83.3(5Aze) + 83.3(4/8)

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Kərimli, Teymur Həşim oğlu \red. heyəti.\
Xəlilov, Pənah İmran oğlu \red. heyəti.\
Arzumanlı, Vaqif Minad oğlu \red. heyəti.\
Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu \red. heyəti.\
Arzumanlı, Vaqif Minad oğlu \baş red.\
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu

Cəmi: 1
XF/OZ (1)
Vardır: XF/OZ (1)


82.3(5Aze)я73
O-58


    Orucov, Fəzail Cəfər oğlu.
    Aşıq sənəti və teatr : dərs vəsaiti / F. C. Orucov ; elmi red. M. P. Qasımlı. - Bakı : ADMİU, 2012. - 168 s. ; 20,5 sm. - Biblioqr.: s. 160-166. - 1000 экз.
QRNTİ
KBT 82.3(5Aze)я73 + 85.33(5Aze)я73

Annotasiya: Kitabda aşıq sənətinin tədrisinin aktuallığı əsaslandırılır, aşıq yaradıcılığının tədqiqi ilə bağlı müxtəlif aspektli araşdırmalardan bəhs edilir. Sinkretik teatr sənətinin formalaşmasında xalq dastanlarının rolu və əhəmiyyəti açıqlanır. Dastan mətninin dramaturji imkanları, dastan janrında dialoqun təzahür xüsusiyyətləri və aşıq yaradıcılığında teatr ünsürləri öyrənilir. Azərbaycan müsiqili teatrında dastan janrının təzahür xüsusiyyətləri praktik materiallar əsasında şərh edilir. Aşıq yaradıcılığı və teatr sənətində qarşılıqlı bəhrələnmənin perspektivlərinə baxılır.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu \elmi red.\

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)


84(5Aze)
N 53


    Nəhmətova, Könül Aydın qızı.
    Dəyanət / K. A. Nəhmətova ; red. M. P. Qasımlı. - Bakı : Elm və təhsil, 2015. - 48 s. ; 20 sm. - 100 экз.
QRNTİ
KBT 84(5Aze)

Annotasiya: Kitab maşın qəzası nəticəsində Kür çayına düşən zaman yanındakı şagirdi xilas etmık naminə həyatını qurban verən Sabirabad rayon N. Gəncəvi adına 5 nömrəli məktəbin müəllimi Əhliman Hüseynovun xatirəsinə həsr olunub.
Elektron resursa keç http://www.ebooks.az/book_9oLqKG7U.html
Sənədi saxlayan:
Presidential Library

Əlavə keçid mənbələri:
Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu \red.\

Cəmi: 2
AB (2)
Vardır: AB (2)