65.290
T 16


   Tağıyev, Albert Həmid oğlu

    Müəssisələrin idarə edilməsi : qabaqcıl dünya təcrübəsindən / A. H. Tağıyev.
   I hissə. - Bakı : Gənclik, 2003. - 70 s. ; 20 sm. - 200 экз.. - ISBN 5-8020-1683-3
QRNTİ
KBT 65.290

Annotasiya: Kitab müəssisələrin səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsində müstəsna yer tutan müəssisələrin idarə edilməsindən bəhs edir. Burada, dünyada yüksək nəticələrə nail olmuş transmilli şirkətin - Yaponiyanın "Soni" və "Toyota", habelə Amerikanın "İIBM" korporasiyasının idarəetmə təcrübələri açıqlanmışdır.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)


65.30
T16


    Tağıyev, Albert Həmid oğlu.
    İstehsaldaxili ehtiyatlar, onların aşkar edilməsi və səfərbərliyə alınması üsulları : icmal / A. H. Tağıyev. - Bakı : Elm, 2003. - 44 s. ; 20 sm. - 250 экз.. - ISBN 5-8066-1603-7
QRNTİ
KBT 65.30

Annotasiya: Kitabçada istehsaldaxili ehtiyatlar, onların aşkar edilməsi və səfərbərliyə alınması üsullarının icmalı əhatə edilmişdir. Burada, xüsusilə istehsaldaxili ehtiyatların aşkar edilməsi və səfərbərliyə alınması məqsədilə tətbiq edilən üsullara və onlardan istifadə etmək üçün müəllif tərəfindən yerinə yetirilən işləmələrə daha çox yer verilmişdir. Bu işləmələr qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün kompüter texnologiyasından istifadəni təmin edir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)


65.290-2
T 16


    Tağıyev, Albert Həmid oğlu.
    İnnovasiya menecmenti / A. H. Tağıyev, İ. B. Əmirov. - Bakı : Təknur MMC, 2010. - 192 s. : cədvəl ; 19,5 sm. - Biblioqr.: s. 189-190. - 500 экз.. - ISBN 9889952-9952-445-04-9
QRNTİ
KBT 65.290-2

Annotasiya: Kitabda "İnnovasiya menecmenti" fənninin: innovasiya nəzəriyyəsi və metodologiyasının əsasları; yeniliklər innovasiya menecmentinin obyekti kimi; innovasiya proseslərinin idarə edilməsi; innovasiya fəaliyyətinin təşkilati formaları; innovasiya proseslərində investisiyalar kimi əsas bölmələr əhatə edilmişdir. Kitabda əks etdirilən mövzular Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin qəbul etdiyi "Tempus" proqramının əsas hissəsini əhatə edir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Əmirov, İmran Balamirzə oğlu

Cəmi: 2
AB (2)
Vardır: AB (2)


65.290-2
T 16


    Tağıyev, Albert Həmid oğlu.
    Biznesin təşkili və idarə edilməsi : monoqrafiya / A. H. Tağıyev, S. A. Fərzəliyev ; elmi red. M. Ə. Axundov. - Bakı : Təknur MMC, 2007. - 340 s. : il. ; 20,5 sm. - Biblioqr.: s. 335-337. - 550 экз.. - ISBN 9952-428-03-8
QRNTİ
KBT 65.290-2

Annotasiya: Kitabda biznesin yaradılması, fəaliyyəti və inkişafı ilə bağlı məsələlər əhatə edilmişdir. Kitab bu məsələlərlə əlaqədar olan 7 bölmədən ibarətdir ki, burada 17 fəsil öz əksini tapmışdır. Fəsillər bircinslilik əlamətinə görə müvafiq bölmələrə salınmışdır.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Fərzəliyev, Sahib Abduləli oğlu
Axundov, Məcid Əhməd oğlu \elmi red.\

Cəmi: 2
AB (2)
Vardır: AB (2)


65.5я73
A 14


    Abdullayev, Kamil Xalid oğlu.
    Beynəlxalq biznes : dərslik / K. X. Abdullayev, Q. S. Hüseynov ; red. A. H. Tağıyev ; Sumqayıt Dövlət Universiteti. - Sumqayıt : Bilik, 2011. - 480 s. ; 25,5 sm. - Biblioqr.: s. 476-479. - 500 экз.
QRNTİ
KBT 65.5я73

Annotasiya: Dərslikdə beynəlxalq biznes fəaliyyətinin həyata keçirilməsi motivi, beynəlxalq biznesin təşkilati-hüquqi formaları, beynəlxalq biznesin müasir inkişaf meyilləri olaraq innovasiya fəaliyyəti, dünya iqtisadiyyatında kiçik biznesin yeri və inkişaf meyilləri, eləcə də beynəlxalq biznesin maliyyələşdirilməsi məsələlərinə geniş yer verilmişdir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Hüseynov, Qalib Sirac oğlu
Tağıyev, Albert Həmid oğlu \red.\
Sumqayıt Dövlət Universiteti

Cəmi: 2
OZ (1), AB (1)
Vardır: OZ (1), AB (1)


65.290-2
T 16


    Tağıyev, Albert Həmid oğlu.
    İnnovasiya / A. H. Tağıyev ; elmi red. Z. Ə. Səmədzadə. - Bakı : Təknur MMC, 2011. - 45 s. : cədvəl ; 20 sm. - 350 экз.. - ISBN 978-9952-445-16-9
QRNTİ
KBT 65.290-2

Annotasiya: Kitabçada innovasiya, onun mahiyyəti və məzmunu, yüksək texnologiyalı istehsallar, innovasiyanın infrastrukturu olan texniki parklar və biznes inkubatorları, texniki parkların təsnifatı, dünyanın qabaqcıl ölkələrinin texniki parkları haqqında məlumatlar əhatə edilmişdir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \elmi red.\

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)


65.011
T 16


    Tağıyev, Albert Həmid oğlu.
    İnnovasiya siyasəti / A. H. Tağıyev, H. R. Köçərli ; elmi red. A. H. Tağıyev. - Bakı : Təknur MMC, 2013. - 160 s. : cədvəl ; 20 sm. - Biblioqr: s. 158-159. - 300 экз.. - ISBN 978-9952-445-20-6
QRNTİ
KBT 65.011

Annotasiya: Kitab - innovasiyanın ölkədə inkişaf etdirilməsinin ən vacib şərtlərindən biri olan innovasiya siyasətindən bəhs edir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Köçərli, H.R.
Tağıyev, A.H. \elmi red.\

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)


65.011(5Aze)
T 16


   Tağıyev, Albert Həmid oğlu

    İnnovasiya / A. H. Tağıyev ; elmi red. Z. Ə. Səmədzadə.
   IX bur. - Bakı : Təknur, 2016. - 96 s. ; 20 sm. - Biblioqr.: s. 94-95. - 300 экз.. - ISBN 978-9952-445-00-7
    Mündəricat:
Azərbaycan Respublikasında əhalinin innovasiya fəallığının yüksəldilməsi problemləri
QRNTİ
KBT 65.011(5Aze)

Annotasiya: Kitabda milli iqtisadiyyatımızada innovasiya fəallığının artırılması istiqamətləri, xüsusilə əhalinin fəallığının yüksəldilməsində dövlətin rolu və təhsil sistemində aparılacaq vacib islahatların əsas prioritetləri tədqiq edilmişdir. Burada həmçinin, innovasiyaların inkişafında əhalinin innovasiya fəallığının yüksəldilməsinin tutduğu yer və innovasiya iqtisadiyyatının formalaşdığı şəraitdə insan amilinin rolu şərh edilmişdir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \elmi red.\

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)


65.011(5Aze)
T 16


   Tağıyev, Albert Həmid oğlu

    İnnovasiya / A. H. Tağıyev ; elmi red. Z. Ə. Səmədzadə.
   VIII bur. - Bakı : Təknur, 2015. - 60 s. ; 20 sm. - Biblioqr.: s. 59-60. - 300 экз.. - ISBN 978-9952-445-00-7
    Mündəricat:
İnnovasiya iqtisadiyyatına giriş
QRNTİ
KBT 65.011(5Aze)

Annotasiya: Kitabça, Azərbaycanda əhalinin innovasiya fəallığının yüksəldilməsinə xidmət göstərmək məqsədilə yazılmışdır. Burada innovasiya iqtisadiyyatının predmeti, vəzifələri və funksiyaları, habelə onun ifrastrukturu ilə yanaşı innovasiya iqtisadiyyatının formalaşması, təşəkkülü və inkişafı ilə bağlı olan bir sıra anlayışların açıqlanması öz əksini tapmışdır.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \elmi red.\

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)


65.011(5Aze)
T 16


   Tağıyev, Albert Həmid oğlu

    İnnovasiya : sual-cavabda / A. H. Tağıyev ; elmi red. Z. Ə. Səmədzadə.
   VII bur. - Bakı : Təknur, 2015. - 56 s. ; 20 sm. - 300 экз.. - ISBN 978-9952-445-00-7
QRNTİ
KBT 65.011(5Aze)

Annotasiya: Kitabça innovasiya ilə yaxından tanışlıq məqsədilə yazılmışdır. Burada innovasiyanın ən çox rast gəlinən anlayışları və ibarələri haqqında açıqlamalar verilmişdir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \elmi red.\

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)


65.011(5Aze)
T 16


   Tağıyev, Albert Həmid oğlu

    İnnovasiya / A. H. Tağıyev ; elmi red. Z. Ə. Səmədzadə.
   VI bur. - Bakı : Təknur, 2012. - 40 s. ; 20 sm. - Biblioqr.: s. 45-46. - 300 экз.. - ISBN 978-9952-445-00-7
    Mündəricat:
İnnovasiya sahibkarlığında firmanın təklifi formaları
İnnovasiya sahibkarlığında rəqabət strategiyası
QRNTİ
KBT 65.011(5Aze)

Annotasiya: Kitabçada innovasiya sahibkarlığında firmanın təşkili formalarından bəhs edir. Burada - innovasiya sahəsində fəaliyyət göstərən iri və xırda sahibkarlıq firmaları, elmi-texniki problemlərin həllinə yönəldilmiş firmalar, innovasiya fəaliyyətində kiçik firmalar, vençur işgüzarlığı və onun ölkəmizdə inkişafı yollarının müəyyən edilməsi öz əksini tapmışdır.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \elmi red.\

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)


65.011(5Aze)
T 16


   Tağıyev, Albert Həmid oğlu

    İnnovasiya / A. H. Tağıyev ; elmi red. Z. Ə. Səmədzadə.
   V bur. - Bakı : Təknur, 2012. - 54 s. ; 20 sm. - Biblioqr.: s. 53. - 300 экз.. - ISBN 978-9952-445-00-7
    Mündəricat:
Müəssisənin innovasiya siyasəti
QRNTİ
KBT 65.011(5Aze)

Annotasiya: Kitabçada ölkəmizin müəssisələrinin müasir durumu şəraitində onların inkişaf etdirilməsi üçün zəruri olan və innovasiya siyasətilə bilavasitə bağlı olan - müəssisədə istehsalın modernləşdirilməsi siyasəti habelə, müəssisənin struktur siyasətinə geniş yer verilmişdir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \elmi red.\

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)


65.011(5Aze)
T 16


   Tağıyev, Albert Həmid oğlu

    İnnovasiya / A. H. Tağıyev ; elmi red. Z. Ə. Səmədzadə.
   IV bur. - Bakı : Təknur, 2012. - 68 s. ; 20 sm. - Biblioqr.: s. 67. - 300 экз.. - ISBN 978-9952-445-00-7
    Mündəricat:
İnnovasiya layihələrinin əsas anlayışları və idarəedilməsinin metodologiyası
QRNTİ
KBT 65.011(5Aze)

Annotasiya: Kitabçada innovasiya layihələrinin maliyyələşdirilməsində mənfəət normasının nəzərə alınması, layihələrin investisiya cəlbediciliyi, layihələrin qəlizliyinin qiymətləndirilməsi kimi məsələlərə baxılmışdır. Ən başlıcası isə, layihənin idarəedilməsi metodologiyasına geniş yer verilmişdir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \elmi red.\

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)


65.011(5Aze)
T 16


   Tağıyev, Albert Həmid oğlu

    İnnovasiya / A. H. Tağıyev ; elmi red. Z. Ə. Səmədzadə.
   III bur. - Bakı : Təknur, 2012. - 64 s. ; 20 sm. - 300 экз.. - ISBN 978-9952-445-00-7
    Mündəricat:
İnnovasiya siyasətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi
Regional innovasiya siyasəti
QRNTİ
KBT 65.011(5Aze)

Annotasiya: Kitabçda dövlətin innovasiya siyasətinin məqsəd və vəzifələri, innovasiya siyasətinin əsas istiqamətləri, innovasiya fəaliyyətinin dövlət tərəfindən stimullaşdırılması üsulları, milli innovasiya sistemi və regional innovasiya siyasətinin məqsədi, vəzifələri, funksiyaları, habelə regional innovasiyanın stimullaşdırılması və idarə edilməsi əhatə edilmişdir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \elmi red.\

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)


65.011(5Aze)
T 16


   Tağıyev, Albert Həmid oğlu

    İnnovasiya / A. H. Tağıyev ; elmi red. Z. Ə. Səmədzadə.
   II bur. - Bakı : Təknur, 2012. - 56 s. ; 20 sm. - Biblioqr.: s. 51-53. - 300 экз.. - ISBN 978-9952-445-00-7
    Mündəricat:
İnnovasiya nəzəriyəsinin əsasları
Azərbaycanda innovasiya fəaliyyətinin gücləndirilməsinin aktual problemləri
QRNTİ
KBT 65.011(5Aze)

Annotasiya: Kitabçada innovasiyanın əsas anlayışları, təsnifatı, strukturu, həyat tsikli, yaranma mənbələri, innovasiya prosesi, ona təsir edən amillər haqqında məlumat verilmiş, həmçinin Azərbaycanda innovasiya fəaliyyətinin gücləndirilməsinin ən aktual problemləri müəllifin nöqteyi-nəzərindən açıqlanmışdır.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Səmədzadə, Ziyad Əliabbas oğlu \elmi red.\

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)