63.5(5Aze)
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Avşarlar / Ə. Çingizoğlu, A. Avşar ; elmi red. V. Qaradağlı ; red. V. Quliyev. - Bakı : Şuşa nəşriyyatı, 2008. - 336 s., [32] s. : rəngli foto ; 24 sm. - 500 экз.
GRNTI
BBK 63.5(5Aze) + 63.3(5Aze)

Keywords:
oğuzlar
Annotation: Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun və tədqiqatçı Aydın Avşarın bu kitabı Azərbaycan xalqının etnogenezində, siyasətində və mədəniyyətində mühüm rol oynayan Avşar eli və oymaqlarının yaşam yolundan bəhs edir. Onların dünyaya bəxş etdiyi dühalardan, böyük simalardan söhbət açır.
Copy holders:
Presidential Library
Additional access points:
Avşar, Aydın
Qaradağlı, Vüqar \elmi red.\
Quliyev, Vasif \red.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu

Copies in all: 1
OZ (1)
Free: OZ (1)


63.5(5Aze)-8
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Behbudovlar : Behbudəli ağa Cavanşirin törəmələri: Cavanşirovlar, Rüstəmbəyovlar, Muradovlar, Qasımbəyovlar, Qarabağilər və başqaları / Ə. Çingizoğlu ; elmi red. T. Behbudov ; red. V. Quliyev. - Bakı : Mütərcim, 2008. - 168 s. : foto ; 20 sm. - 200 экз.
GRNTI
BBK 63.5(5Aze)-8 + 63.3(5Aze)

Keywords:
Cavanşirovlar -- Rüstəmbəyovlar -- Muradovlar -- Qasımbəyovlar -- Qarabağilər
Annotation: Kitab Azərbaycan xalqının etnogenezisinndə, siyasətində və mədəniyyətində mühüm rol oynayan Cavanşir elinin və onun böyük qollarından biri Behbudəlilər tayfasının yaşam yolundan bəhs edir. Kitabda arxiv materiallarından bol-bol istifadə edilməklə Behbudəlilər soyunun nəsil şəcərələri verilib.
Copy holders:
Presidential Library
Additional access points:
Behbudov, Tahir \elmi red.\
Quliyev, Vasif \red.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu

Copies in all: 1
OZ (1)
Free: OZ (1)


63.5(5Aze)-8
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Qacarlar və Qacar kəndi / Ə. Çingizoğlu ; elmi red. M. İ. Qacar ; rəy.: B. Məmmədli, T. Nəcəfli. - Bakı : Şuşa nəşriyyatı, 2008. - 336 s., [32] s. : foto ; 24,5 sm. - 400 экз.
GRNTI
BBK 63.5(5Aze)-8 + 63.3(5Aze)-8

Annotation: Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun bu kitabı Azərbaycan xalqının etnogenezisində, siyasətində, iqtisadiyyatında və mədəniyyətində mühüm rol oynayan Qacar elinin və böyük qollarından biri Qacar kəndi camaatının yaşam yolundan bəhs edir. Orta çağda, eləcə də XVIII, XIX, XX yüzilliklərdə İranda, Azərbaycanda, Qarabağda baş verən önəmli hadisələr sənədlərin dili, məxəzlərin bilgisi ilə qələmə alınıb.
Copy holders:
Presidential Library
Additional access points:
Qacar, Mahal İbrahimxəlil oğlu \elmi red.\
Məmmədli, Bəhram \rəy.\
Nəcəfli, Tofiq Hümbət oğlu \rəy.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu

Copies in all: 2
OZ (1), AB (1)
Free: OZ (1), AB (1)


63.3(5Aze)5-8
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    İqbalüssəltənə Murtuzaqulu xan Bayat : tarixi-bioqrafik tədqiqat / Ə. Çingizoğlu ; elmi red. Ə. Məmmədov ; red. T. Həsənov ; Azərbaycan Tarix Qurumu. - Bakı : Mütərcim, 2011. - 52 s. ; 20 sm. - Biblioqr.: s. 49-50. - 300 экз.
GRNTI
BBK 63.3(5Aze)5-8

Keywords:
Maku xanlığı
Annotation: Kitabda Maku hakimi İqbalüssəltənə Murtuzaqulu xan Bayatın yaşam salnaməsi əks olunub. Onun tarix səhnəsinə çıxmasının tarixi zəmini və əsas məqamları kitabda izlənmiş, şəxsiyyəti barədə ətraflı məlumat verilmişdir. Maku xanlığının genişlənməsi, çiçəklənməsi, maariflənməsi yolunda göstərdiyi fəaliyyət təfərruatı ilə təsvir edilmişdir.
Copy holders:
Presidential Library
Additional access points:
Məmmədov, Əli Əhməd oğlu \elmi red.\
Əhməd, Əli
Həsənov, Tofiq \red.\
İqbalüssəltənə Murtuzaqulu xan Bayat \haq.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu
Azərbaycan Tarix Qurumu

Copies in all: 1
AB (1)
Free: AB (1)


63.3(5Aze)5-8
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Hüseynqulu xan Qovanlı-Qacar : tarixi-bioqrafik tədqiqat / Ə. Çingizoğlu ; elmi red. Ə. Məmmədov ; red. M. İ. Qacar ; Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Diaspor Mərkəzi, Azərbaycan Tarix Qurumu. - Bakı : Mütərcim, 2011. - 88 s. ; 20 sm. - Biblioqr.: s. 84-86. - 300 экз.
GRNTI
BBK 63.3(5Aze)5-8

Keywords:
İrəvan xanlığı -- Qacar sərkərdəsi
Annotation: Kitabda İrəvan xanlığının hakimi, məşhur Qacar sərkərdəsi Hüseynqulu xan Qovanlı-Qacarın yaşam salnaməsi əks olunub. Onun tarix səhnəsinə çıxmasının tarixi zəmini və əsas məqamları kitabda izlənmiş, şəxsiyyəti barədə ətraflı məlumat verilmişdir. İrəvan xanlığı üğrunda göstərdiyi çaba-çalışmalar təfərrüatı ilə təsvir edilmişdir.
Copy holders:
Presidential Library
Additional access points:
Məmmədov, Əli Əhməd oğlu \elmi red.\
Əhməd, Əli
Qacar, Mahal İbrahimxəlil oğlu \red.\
Hüseynqulu xan Qovanlı-Qacar \haq.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu
Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Diaspor Mərkəzi
Azərbaycan Tarix Qurumu

Copies in all: 2
AB (2)
Free: AB (2)


63.3(5Aze)5-8
İ-63


   
    İranda şah sülaləsinin əsasını qoyan Ağaməhəmməd xan Qacarın ölümünə qədər həyatında baş vermiş əsas hadisələrin qısa xülasəsi ilə tərcümeyi-halı / tərc. M. İ. Qacar ; red. Ə. Çingizoğlu. - Bakı : Mütərcim, 2011. - 56 s. : foto ; 20 sm. - 500 экз.
GRNTI
BBK 63.3(5Aze)5-8

Copy holders:
Presidential Library Additional access points:
Qacar, Mahal İbrahimxəlil oğlu \tərc.\
Çingizoğlu, Ənvər \red.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu
Qacar, Ağaməhəmməd xan Məhəmmədhəsən xan oğlu \haq.\

Copies in all: 1
AB (1)
Free: AB (1)


63.3(5Aze)5-6
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Qaradağ xanlığı : monoqrafiya / Ə. Çingizoğlu, M. İ. Qacar ; elmi red. Ə. Məmmədov ; red. V. Qaradağlı. - Bakı : Mütərcim, 2011. - 212 s. : şəkil ; 20 sm. - Biblioqr.: s. 202-206. - 500 экз.
GRNTI
BBK 63.3(5Aze)5-6

Annotation: Əsərdə Qaradağ xanlığının yaranması, ərazisinin təbii-coğrafi şəraiti, onun ictimai quruluşu, sərhədləri, əhalisinin milli və sosial tərkibi, iqtisadiyyatı, qonşu xanlıqlarla, Osmanlı Türkiyəsi və Rusiya ilə əlaqələri və xanlığın ərazisinin XVIII əsrin sonu - XIX əsrin əvvəllərində Qacarlar imperiyası arasında beynəlxalq çəkişmə meydanına çevrilməsi məsələləri şərh edilir.
Copy holders:
Presidential Library
Additional access points:
Qacar, Mahal İbrahimxəlil oğlu
Məmmədov, Əli Əhməd oğlu \elmi red.\
Əhməd, Əli
Qaradağlı, Vüqar \red.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu

Copies in all: 2
OZ (1), AB (1)
Free: OZ (1), AB (1)


63.5(5Aze)
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Qarabağın el və obaları / Ə. Çingizoğlu, F. E. Baxşəliyev. - Bakı : Şuşa nəşriyyatı, 2007. - 224 s. ; 20,5 sm. - Biblioqr.: s. 220-222. - 300 экз.
GRNTI
BBK 63.5(5Aze)

Annotation: Kitab Azərbaycan xalqının etnogenezisində, iqtisadiyyatında, maarifində və mədəniyyətində önəmli rol oynayan Qarabağ ellərinin və obalarının yaşam yolundan bəhs edir.
Copy holders:
Presidential Library
Additional access points:
Baxşəliyev, Fazil Eynulla oğlu
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu

Copies in all: 1
OZ (1)
Free: OZ (1)


63.5(5Aze)
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Sərdarlı kəndi. Teymurazbəyovlar / Ə. Çingizoğlu, O. Mahmudov ; red. F. Ağazadə. - Bakı : Elnur-P, 2005. - 320 s. : foto ; 21 sm. - 500 экз.
GRNTI
BBK 63.5(5Aze)

Annotation: Kitab Azərbaycan xalqının etnogenezisində, iqtisadiyyatında, maarifində və mədəniyyətində önəmli rol oynayan Sərdarlı və Qoçəhmədli kəndlərinin camaatının yaşam yolundan bəhs edir.
Copy holders:
Presidential Library
Additional access points:
Mahmudov, Orxan
Ağazadə, Firidun \red.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu

Copies in all: 1
OZ (1)
Free: OZ (1)


63.5(5Aze)
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Qoçəhmədli kəndi və qoçəhmədlilər / Ə. Çingizoğlu ; elmi red. Q. Ə. Hacıyev ; red. T. Əliyev. - Bakı : Mütərcim, 2012. - 244 s. : foto, il. ; 20 sm. - 400 экз.
GRNTI
BBK 63.5(5Aze)

Keywords:
Qarabağ
Annotation: Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun bu kitabı Azərbaycan xalqının tarixində, etnogenezisində, iqtisadiyyatında, maarifində və mədəniyyətində önəmli rol oynayan Qoçəhmədli kəndinin və kənd camaatının yaşam yolundan bəhs edir.
Copy holders:
Presidential Library
Additional access points:
Hacıyev, Qasım Əhəd oğlu \elmi red.\
Əliyev, Telman \red.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu

Copies in all: 2
OZ (1), AB (1)
Free: OZ (1), AB (1)


63.5(5Aze)-8
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Sultanlıq soydan gəlir / Ə. Çingizoğlu ; elmi red. Q. Ə. Hacıyev ; red. F. Şahsuvarov ; Azərbaycan Tarix Qurumu. - Bakı : Mütərcim, 2012. - 240 s. ; [12] s. : foto ; 21 sm. - Biblioqr.: s. 236-238. - 100 экз.
GRNTI
BBK 63.5(5Aze)-8 + 63.3(5Aze)-8

Copy holders:
Presidential Library Additional access points:
Hacıyev, Qasım Əhəd oğlu \elmi red.\
Şahsuvarov, Fəxrəddin \red.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu
Azərbaycan Tarix Qurumu

Copies in all: 1
OZ (1)
Free: OZ (1)


63.3(5Aze)5
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Şamxor mahalı : monoqrafiya / Ə. Çingizoğlu ; elmi red. Ə. Məmmədov ; red. R. Mehdixanlı ; Azərbaycan Tarix Qurumu. - Bakı : Mütərcim, 2013. - 152 s. ; 20,5 sm. - Biblioqr.: s. 146-150. - 100 экз.
GRNTI
BBK 63.3(5Aze)5

Annotation: Kitab XVIII yüzilin ortalarında yaranmış, az bir zaman ərzində bütün Azərbaycanda tanınmış, hələ də maraq kəsb edən Gəncə xanlığının inzibati vahidlərindən olan Şamxor mahalına həsr olunub. Kitabda Gəncə xanlığının böyük mahallarından olan Şamxor mahalının tarixi ilkin mənbələr və arxiv sənədləri əsasında oxuculara çatdırılır.
Copy holders:
Presidential Library
Additional access points:
Məmmədov, Əli Əhməd oğlu \elmi red.\
Əhməd, Əli
Mehdixanlı, Rəsul \red.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu
Azərbaycan Tarix Qurumu

Copies in all: 1
OZ (1)
Free: OZ (1)


63.5(5Aze)
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Cuvarlı və cuvarlılar / Ə. Çingizoğlu, R. G. Mahmudov ; elmi red. Ə. Ə. Məmmədov ; red. N. Əlifov. - Bakı : Adiloğlu, 2012. - 266 s. : rəngli foto ; 21 sm. - 200 экз.
GRNTI
BBK 63.5(5Aze)

Keywords:
Qarabağ
Annotation: Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun və tədqiqatçı Rafiq Gəncalı oğlu Mahmudovun bu kitabı Azərbaycan xalqının etnogenezisində, iqtisadiyyatında, maarifində və mədəniyyətində önəmli rol oynayan Cuvarlı kəndinin və cuvarlıların yaşam yolundan bəhs edir. XVIII, XIX, XX yüzilliklərdə Qarabağda, onun bir köşəsi olan Cuvarlıda baş verən önəmli olaylar, arxiv materialları, informator bilgisi ilə qələmə alınıb.
Copy holders:
Presidential Library
Additional access points:
Mahmudov, Rafiq Gəncalı oğlu
Məmmədov, Əli Əhməd oğlu \elmi red.\
Əhməd, Əli
Əlifov, Nazim \red.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu

Copies in all: 1
OZ (1)
Free: OZ (1)


63.5(5Aze)
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Şuşa şəhəri: Təbrizli məhəlləsi : tarixi-genealoji tədqiqat / Ə. Çingizoğlu ; elmi red. Q. Ə. Hacıyev ; red. V. Quliyev. - Bakı : Zərdabi LTD MMC, 2012. - 324 s. : foto ; 21 sm. - 300 экз.
GRNTI
BBK 63.5(5Aze)

Annotation: Kitab Azərbaycan xalqının mədəniyyətində mühüm rol oynamış Şuşa şəhərinin ilk məhəllələrindən biri olan Təbrizli məhəlləsindən və sakinlərinin yaşam yolundan bəhs edir. XVIII, XIX, XX yüzilliklərdə Təbrizli məhəlləsində baş verən önəmli hadisələr, şəhərin iqtisadi, mədəni həyatı sənədlərlə, şahidlərin bilğisi ilə qələmə alınaraq oxucuların önünə çıxarılıb.
Перейти к внешнему ресурсу http://www.ebooks.az/book_ZXJtrCa2.html
Copy holders:
Presidential Library

Additional access points:
Hacıyev, Qasım Əhəd oğlu \elmi red.\
Quliyev, Vasif \red.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu

Copies in all: 1
OZ (1)
Free: OZ (1)


63.5(5Aze)
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Sərab xanlığı : monoqrafiya / Ə. Çingizoğlu ; elmi red. Ə. Ə. Məmmədov ; red. M. İ. Qacar ; Azərbaycan Tarix Qurumu. - Bakı : Mütərcim, 2012. - 212 s. ; [16] s. : foto ; 20 sm. - Biblioqr.: s. 206-209. - 100 экз.. - ISBN 978-9952-28-108-8
GRNTI
BBK 63.5(5Aze)

Annotation: Kitabda Sərab xanlığının yaranması, onun tarixi coğrafiyası, sərhədləri, əhalisinin milli və sosial tərkibi, iqtisadiyyatı, qonşu xanlıqlarla, Osmanlı Türkiyəsi və Rusiya ilə əlaqələri şərh edilir.
Copy holders:
Presidential Library
Additional access points:
Məmmədov, Əli Əhməd oğlu \elmi red.\
Əhməd, Əli
Qacar, Mahal İbrahimxəlil oğlu \red.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu
Azərbaycan Tarix Qurumu

Copies in all: 1
OZ (1)
Free: OZ (1)


63.3(5Aze)5-8
H 14


    Hacıyev, Qasım Əhəd oğlu.
    Qarabağlı hərbiçilər : çar və AXC ordusunun zabitləri: tarixi-ensiklopedik tədqiqat: monoqrafiya / Q. Ə. Hacıyev, Ə. Çingizoğlu ; elmi red. K. K. Şükürov. - Bakı : Təknur MMC, 2011. - 320 s. ; [16] s. : foto ; 20 sm. - Biblioqr.: s. 305-317. - 300 экз.. - ISBN 978-9952-445-02-5
GRNTI
BBK 63.3(5Aze)5-8 + 63.3(5Aze)6-8

Keywords:
ADR
Annotation: Monoqrafiya XVIII əsrdən XX əsrin 20-ci ilinədək Qarabağ xanlığı, Çar Rusiyası və AXC ordusunda xidmət etmiş qarabağlı hərbiçilərdən bəhs edir. Kitabda hərbiçilərin həyatı və döyüş yolları geniş işıqlandırılır.
Перейти к внешнему ресурсу http://www.ebooks.az/book_n1KuF9DJ.html
Copy holders:
Presidential Library

Additional access points:
Çingizoğlu, Ənvər
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu
Şükürov, Kərim Kərəm oğlu \elmi red.\
Cavanşir, Qasım bəy \haq.\
Sarıcalı-Cavanşir, Məhəmmədhəsən \haq.\
Kəbirli, Gülməhəmməd bəy \haq.\
Kəbirli, Mirzalı bəy \haq.\

Copies in all: 2
OZ (1), AB (1)
Free: OZ (1), AB (1)


63.5(5Aze)-8
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Baharlılar : monoqrafiya / Ə. Çingizoğlu ; red. V. Quliyev. - Bakı : Mütərcim, 2012. - 176 s., [16] s. : foto ; 20,5 sm. - 200 экз.
GRNTI
BBK 63.5(5Aze)-8 + 63.3(5Aze)

Keywords:
Qaraqoyunlu eli
Annotation: Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun bu kitabı Azərbaycan xalqının etnogenezində, iqtisadiyyatında, maarifində və mədəniyyətində önəmli rol oynayan Qaraqoyunlu elinin və onun böyük qolu olan Baharlı oymağının yaşam yolundan bəhs edir. XVIII, XIX, XX yüzilliklərdə Qarabağda, onun bir köşəsi olan Baharlı camaatının daxilində baş verən önəmli olaylar, həyat salnamələri bəlgələrin bəlirtisi, tanıqların bilgisi ilə qələmə alınıb oxucuların önünə çıxarılıb. Kitabda arxiv materiallardan bol-bol istifadə edilməklə baharlıların demoqrafik mənzərəsi yaradılıb.
Copy holders:
Presidential Library
Additional access points:
Quliyev, Vasif \red.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu

Copies in all: 1
OZ (1)
Free: OZ (1)


63.3(5Aze)5
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Cavanşir-Dizaq mahalı : monoqrafiya / Ə. Çingizoğlu ; elmi red. Ə. Ə. Məmmədov ; red. V. Quliyev ; Azərbaycan Tarix Qurumu. - Bakı : Mütərcim, 2012. - 216 s. ; 20 sm. - 300 экз.
GRNTI
BBK 63.3(5Aze)5 + 63.5(5Aze)

Keywords:
Qarabağ xanlığı
Annotation: XVIII yüzilin ortalarında yaranmış, az bir zaman ərzində bütün Azərbaycanda tanınmış Qarabağ xanlığı hələ də maraq kəsb edir. Kitabda Qarabağ xanlığının böyük mahallarından olan Cavanşir-Dizaq mahalının tarixi ilkin mənbələr və arxiv sənədləri əsasında oxuculara çatdırılır.
Copy holders:
Presidential Library
Additional access points:
Məmmədov, Əli Əhməd oğlu \elmi red.\
Əhməd, Əli
Quliyev, Vasif \red.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu
Azərbaycan Tarix Qurumu

Copies in all: 1
OZ (1)
Free: OZ (1)


63.3(5Aze)5-8
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Cəfərqulu xan Sarıcalı-Cavanşir : tarixi-biblioqrafik tədqiqat / Ə. Çingizoğlu ; elmi red. Ə. Ə. Məmmədov ; red. V. Quliyev ; Azərbaycan Tarix Qurumu. - Bakı : Mütərcim, 2011. - 72 s. ; 20 sm. - Biblioqr.: s. 67-68. - 300 экз.
GRNTI
BBK 63.3(5Aze)5-8

Annotation: Kitabda Qarabağ xanlığının vəliəhdi, Qarabağ hakimi, şair Cəfərqulu xan Sarıcalı-Cavanşirin yaşam salnaməsi əks olunub. Onun tarix səhnəsinə çıxmasının tarixi zəmini və əsas məqamları kitabda izlənmiş, şəxsiyyəti barədə ətraflı məlumat verilmişdir.
Copy holders:
Presidential Library
Additional access points:
Məmmədov, Əli Əhməd oğlu \elmi red.\
Əhməd, Əli
Quliyev, Vasif \red.\
Cəfərqulu xan Sarıcalı-Cavanşir \haq.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu
Azərbaycan Tarix Qurumu

Copies in all: 1
AB (1)
Free: AB (1)


63.5(5Aze)
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Qarabağlı hüquqşünaslar : 1822-1920: tarixi-ensiklopedik tədqiqat / Ə. Çingizoğlu ; elmi red. Q. Ə. Hacıyev ; red. V. Quliyev ; Azərbaycan Tarix Qurumu. - Bakı : Mütərcim, 2012. - 252 s. : foto ; 21 sm. - Biblioqr.: s. 249-250. - 100 экз.. - ISBN 978-9952-28 099-9
GRNTI
BBK 63.5(5Aze) + 67.3(5Aze)-8

Annotation: Ensiklopedik məlumat kitabı Qarabağın Rusiyaya birləşdirilməsindən XX yüzilin 20-ci ilinədək çar üsul-idarəsində çalışan qarabağlı hüquqşünaslardan bəhs edir.
Copy holders:
Presidential Library
Additional access points:
Hacıyev, Qasım Əhəd oğlu \elmi red.\
Quliyev, Vasif \red.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu
Azərbaycan Tarix Qurumu

Copies in all: 1
OZ (1)
Free: OZ (1)